LINE

Help

LINE Out

เกิดปัญหาระหว่างใช้งาน LINE Out

ปัญหาการซื้อและชำระเงินของ LINE Out

ไม่ได้รับ Call Credit toggle
ก่อนอื่นกรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

ไปที่หน้าการตั้งค่า LINE Out 

หากพบปัญหาเกี่ยวกับยอดคงเหลือและประวัติการซื้อ กรุณาเลือกช่องทางที่ท่านซื้อจากด้านล่าง

- ซื้อผ่านแอปพลิเคชันแต่ไม่ได้รับ
- ซื้อผ่าน LINE STORE แต่ไม่ได้รับ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับแพ็กเกจ 30 วัน toggle
ก่อนอื่นกรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

ไปที่ประวัติการซื้อของ LINE Out

หลังจากตรวจสอบประวัติการซื้อแล้ว กรุณาเลือกสถานการณ์ของปัญหาที่คุณพบจากหัวข้อด้านล่างนี้

- ซื้อแล้วแต่ไม่มีข้อมูลแสดงในประวัติการซื้อ
- มีข้อมูลประวัติการซื้อ แต่ไม่สามารถโทรออกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับไอเทมที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน toggle
กรณีที่คุณไม่ได้รับไอเทมที่ซื้อผ่านอุปกรณ์ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android กรุณาปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานแล้วตรวจสอบสถานะการทำรายการที่ Google payments center อีกครั้ง

- Google payments center
* โปรดติดต่อสอบถามไปยัง Google โดยตรงหากคุณไม่ทราบข้อมูลบัญชีที่จำเป็นต้องใช้สำหรับล็อกอิน

หากตรวจสอบที่ Google payments center แล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแนบข้อมูลหมายเลขคำสั่งซื้อใน Google payments center แล้วแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อผ่าน LINE STORE แต่ไม่ได้รับ toggle
การเติม LINE Credit ไม่ใช่การซื้อ Call Credit ใน LINE Out คุณจำเป็นต้องนำ LINE Credit ที่เติมไปใช้ซื้อไอเทมของ LINE Out ที่ต้องการอีกครั้ง

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการซื้อ Call Credit หรือแพ็กเกจ 30 วัน โดยการใช้ LINE Credit ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ LINE STORE
2. เลือกที่ "แผน 30 วัน" หรือจำนวน Call Credit ที่ต้องการซื้อ
* กรณีที่เลือกแพ็กเกจ 30 วัน กรุณาเลือกประเทศ/ภูมิภาค และเลือกชนิดคู่สาย (โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่) ของปลายทางที่ต้องการโทร
3. เลือกที่ปุ่ม "ซื้อ" แล้วล็อกอินเข้า LINE STORE
4. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ > "ตกลง"

- ซื้อแล้วแต่ไม่มีข้อมูลแสดงในประวัติการซื้อ
- มีข้อมูลประวัติการซื้อ แต่ไม่สามารถโทรออกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาขณะชำระเงิน toggle
การซื้อ Call Credit ของ LINE Out จากในแอปพลิเคชัน LINE จะใช้ระบบการชำระเงินของ App Store หรือ Google Play ดังนั้น กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขณะใช้งานหรือชำระเงิน ลืมรหัสผ่านสำหรับชำระเงิน หรือพบปัญหาขณะชำระเงิน ฯลฯ โปรดติดต่อสอบถามไปยัง Google หรือ Apple โดยตรง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ Call Credit หรือแพ็กเกจ 30 วันหลังจากที่ชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

- ไม่ได้รับ Call Credit
- ไม่ได้รับแพ็กเกจ 30 วัน

กรณีที่พบปัญหาขณะชำระเงินบน LINE STORE โปรดแจ้งปัญหาเข้ามายังทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีการชำระเงินซ้ำซ้อน toggle
หากพบปัญหาการชำระเงินซ้ำซ้อน ทีมงานสามารถยกเลิกการชำระเงินได้หลังจากที่ตรวจสอบประวัติการซื้อแล้ว ยกเว้นกรณีที่ใช้เหรียญ หรือ Credit ไปแล้ว เราอาจไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวได้

หมายเหตุ : ทีมงานไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดประวัติการซื้อจาก Apple ได้ กรุณาสอบถามไปยัง Apple โดยตรง

กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามายังทีมงานผ่านลิงก์ด้านล่างตามไอเทมที่คุณซื้อ

- Call Credit (ชำระเงินผ่าน Google Play)
- Call Credit (ชำระเงินผ่าน LINE STORE)
- แพ็กเกจ 30 วัน (ชำระเงินผ่าน LINE STORE)
 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Call Credit หายไป toggle
Call Credit ที่ซื้อใน LINE STORE และแอปพลิเคชัน LINE ระบบปฏิบัติการ Android จะมีอายุการใช้งาน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

หากเข้าสู่วันที่ 181 แล้วแต่ยังมียอด Call Credit คงเหลืออยู่ คุณจะไม่สามารถใช้งานยอดคงเหลือดังกล่าวได้

คุณสามารถศึกษาวิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อได้เพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อของ LINE Out

ทั้งนี้ หากพบปัญหาจากการเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ใช้งาน หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพิ่มเติม

- พอเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้ว ไอเทมทั้งหมด (เหรียญ และสติกเกอร์ ฯลฯ) หายไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อของ LINE Out toggle
คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อของ LINE Out ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
วิธีการตรวจสอบจากภายในแอปพลิเคชัน LINE
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (รูปเกียร์) ทางขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"
* คุณสามารถตรวจสอบ Call Credit ได้ทั้งจากที่ซื้อทางแอปพลิเคชันและ LINE STORE
 
ไปที่ประวัติการซื้อของ LINE Out
 
ขั้นตอนการตรวจสอบจาก LINE STORE (โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟน)
1. เลือกที่ไอคอน " " ที่อยู่ด้านซ้ายบนของเว็บไซต์ LINE STORE
2. เลือกที่ "ล็อกอิน"
3. ล็อกอินเข้า LINE STORE แล้วเลือกที่ไอคอน " " ที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของเว็บไซต์อีกครั้ง
4. เลือกที่ชื่อ (Display Name บน LINE) ของตนเอง 
5. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"
* ตรวจสอบได้เฉพาะไอเทมที่ซื้อจาก LINE STORE เท่านั้น
 
ขั้นตอนการตรวจสอบจาก LINE STORE (โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บน PC)
1. เลือกที่คำว่า "ล็อกอิน" ที่อยู่ด้านขวาบนของเว็บไซต์ LINE STORE
2. ล็อกอินเข้า LINE STORE
3. คลิกเลือกที่ชื่อของตนเอง (Display Name บน LINE) ที่อยู่ด้านขวาบนของเว็บไซต์
4. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ" แล้วตรวจสอบไอเทมที่ซื้อ
* ตรวจสอบได้เฉพาะไอเทมที่ซื้อจาก LINE STORE เท่านั้น
 
ไปที่ LINE STORE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีประวัติการซื้อแพ็กเกจ 30 วัน แต่ไม่สามารถใช้โทรได้ toggle
แพ็กเกจ 30 วัน (แผน 30 วัน) จะให้บริการโดยแยกตามประเทศและประเภทโทรศัพท์ของคู่สนทนาปลายทาง เช่น กรณีที่คู่สนทนาปลายทางเป็นประเทศญี่ปุ่น จะมีบริการแพ็กเกจแยกเป็น "โทรศัพท์บ้าน" และ "โทรศัพท์บ้าน+โทรศัพท์เคลื่อนที่"

ดังนั้นหากคุณโทรไปยังประเทศหรือประเภทคู่สายโทรศัพท์ที่อยู่นอกเหนือการให้บริการ คุณจะไม่สามารถใช้แพ็กเกจ 30 วันได้ และระบบจะแสดงข้อความแนะนำให้ซื้อ Call Credit แทนในการโทร

กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าประเทศพำนักของคู่สายปลายทางและรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจ 30 วันที่ซื้อแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีเลือกประเทศพำนักของคู่สายปลายทาง
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. ตรวจสอบประเทศ (+รหัสประเทศ) ที่แสดงด้านบนหน้าจอปุ่มกดว่าถูกต้องตามคู่สายปลายทางที่คุณต้องการโทรหรือไม่
* LINE Out โทรออกไปต่างประเทศได้โดย การเลือกประเทศพำนัก + กดหมายเลขโทรศัพท์ของคู่สายปลายทาง

วิธีการตรวจสอบแพ็กเกจ 30 วัน
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (รูปเกียร์) ทางขวาล่างของหน้าจอ
4. ตรวจสอบประเทศปลายทางและข้อมูลของแพ็กเกจ 30 วันได้ที่ด้านบนในหน้าจอ "ตั้งค่า LINE Out"

เมื่อตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม
1. อัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานใหม่อีกครั้ง

หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในขั้นถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการซื้อและชำระเงิน toggle
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ LINE Out หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการซื้อหรือการชำระเงิน กรุณาติดต่อทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ด้วย LINE Out

ระบบไม่แสดงข้อมูลผู้โทรออก toggle
กรณีที่โทรออกด้วย LINE Out แล้วไม่มีข้อมูลผู้โทรแสดงขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดของอุปกรณ์ใช้งาน/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของปลายทาง
การแสดงชื่อของผู้โทรเข้าจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์ใช้งานบางรุ่นอาจแสดงด้วยชื่อ-นามสกุลที่บันทึกไว้ในสมุดรายชื่อโทรศัพท์ภายในอุปกรณ์ แต่บางเครื่องอาจแสดงเป็นรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือไม่แสดงข้อมูลใด

หากเครือข่ายผู้ให้บริการมีการตั้งค่าป้องกันการโทรเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเอาไว้ แม้คุณจะปลดการโทรแบบไม่แสดงข้อมูลผู้โทรใน LINE Out แล้วแต่หน้าจอจะยังคงแสดงว่า "ไม่รู้จัก" หรือ "ส่วนตัว"
* โปรดสอบถามไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงว่ามีการตั้งค่าป้องกันการโทรเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ปลอมหรือไม่

2. ยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อเลือกที่ "อื่นๆ" > "Call" > ไอคอน "ปุ่มกด" > "ตั้งค่า" แล้วไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แสดงอยู่บริเวณด้านบนของจอ หมายความว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจึงไม่แสดงข้อมูลผู้โทรออก

กรุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ให้เสร็จสิ้นโดยศึกษาข้อมูลจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพิ่มเติม
วิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้แสดงชื่อผู้โทร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้แสดงชื่อผู้โทร toggle
คุณสามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ระบบยกเลิกการไม่แสดงชื่อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (รูปเกียร์) ทางขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "โทรแบบแสดงข้อมูลผู้โทร"
5. เลือก "ยืนยัน" ในหน้าต่างป๊อปอัพ
6. การยืนยันเสร็จสิ้น
* อุปกรณ์ Android บางรุ่นจะใส่รหัสยืนยันให้โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับ SMS

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ LINE Out

หมายเหตุ : คุณจะไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ หากคุณใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ เช่น iPad, iPod touch, แท็บเล็ต หรือใช้ซิมการ์ดที่สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะที่รับ SMS ไม่ได้

กรณีที่ไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คุณภาพการโทรไม่ดี toggle
กรณีที่สัญญาณเครือข่ายไม่ดี หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้คุณภาพการโทรผ่าน LINE Out ด้อยลงได้ ขอแนะนำให้ใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณเครือข่ายชัดเจน

หากใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณเครือข่ายชัดเจนแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง
3. ตรวจสอบว่ามีการจำกัดความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่ เช่น ใช้งานเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
* หากถูกจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ต คุณอาจไม่สามารถโทรออกผ่านเครือข่าย 3G หรือ 4G ได้

กรณีที่ลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เริ่มใช้งาน LINE Out ไม่ได้ toggle
กรณีที่คุณใช้งาน LINE Out เป็นครั้งแรก กรุณาเลือกที่ "เริ่มใช้งาน" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเริ่มใช้บริการ

* หากเริ่มใช้งานแล้วครั้งหนึ่ง หน้าจอเริ่มใช้งานจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คำแนะนำเกี่ยวกับ LINE Out

ข้อมูลพื้นฐานของ LINE Out

LINE Out เป็นบริการแบบไหน toggle
LINE Out เป็นบริการของ LINE ที่คุณสามารถใช้โทรหาหมายเลขโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, สมาร์ทโฟนได้ในราคาประหยัด และคุณสามารถใช้ LINE Out ในการโทรออกภายในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การโทรระหว่างแอปพลิเคชัน LINE จะไม่เสียค่าใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้น​​​​​​​

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้ LINE Out ในต่างประเทศได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการ LINE Out ในต่างประเทศได้หากตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน LINE ในประเทศที่ใช้บริการ LINE Out ได้ (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561)
- ประเทศแถบเอเชีย : ญี่ปุ่น, ไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, กัมพูชา
- ประเทศแถบยุโรป : ตุรกี
- ประเทศแถบอเมริกา : สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, เปรู, โคลัมเบีย, ชิลี, อาร์เจนตินา, เวเนซุเอลา
- ประเทศแถบโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

2. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง เช่น 3G, LTE, Wi-Fi ได้
- คุณภาพการโทรอาจลดลง หากใช้บริการในบริเวณที่รับสัญญาณได้ไม่ดีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- LINE Out เป็นบริการที่ใช้สำหรับโทรออกโดยเฉพาะ ไม่มีฟังก์ชันรับสายโทรเข้า

ทั้งนี้ โปรดระวังว่าในบางประเทศมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่น LINE Out ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวภายใต้กฎหมาย หรือข้อบังคับของพื้นที่ที่คุณพำนัก กรณีที่การใช้งาน LINE Out ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนัก ขอให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้งาน LINE Out โดยเด็ดขาด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานบน iPad, iPod touch หรือแท็บเล็ตได้หรือไม่ toggle
การใช้งาน LINE Out จำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ เช่น iPad, iPod touch, แท็บเล็ต ฯลฯ จะไม่สามารถใช้งานได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานด้วยซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะได้หรือไม่ toggle
การใช้งาน LINE Out จำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

หากคุณใช้บริการที่สามารถรับ SMS และยืนยันตัวตนใน LINE ได้ คุณจะสามารถใช้งาน LINE Out ได้

หมายเหตุ : LINE Out เป็นบริการที่ใช้สำหรับการโทรออกเท่านั้น ไม่สามารถรับสายการโทรเข้าได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านลงทะเบียนได้หรือไม่ toggle
เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนเท่านั้นที่สามารถใช้งาน LINE Out ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โทรหาหมายเลขฉุกเฉินได้หรือไม่ toggle
LINE Out ไม่สามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีหมายเลขที่ไม่สามารถโทรออกด้วย LINE Out หรือไม่ toggle
LINE Out ไม่สามารถใช้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน หรือหมายเลขพิเศษได้ เช่น หมายเลขโทรฟรี, หมายเลขคอลเซนเตอร์ เป็นต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้อุปกรณ์ภายนอก เช่น Bluetooth ได้หรือไม่ toggle
กรณีที่ใช้อุปกรณ์ภายนอก เช่น Bluetooth จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ใช้งาน ดังนั้นทางเราจึงไม่รับประกันการใช้งานลักษณะดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ค่าบริการและวิธีการชำระเงินของ LINE Out

อัตราค่าโทรภายในประเทศและต่างประเทศของ LINE Out toggle
LINE Out ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณสามารถใช้งานได้โดยการเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรออกเท่านั้น

ทั้งนี้ คุณอาจต้องเสียค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเหมือนกับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ทุกครั้งที่เชื่อมต่อเข้าแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณใช้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายเพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

หากคุณใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน 3G, 4G (LTE), Wi-Fi กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการของ LINE Out ได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์ทางการของ LINE Out

- ตรวจสอบจากปุ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ใน LINE Out
เมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปุ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ใน LINE Out ระบบจะแสดงอัตราค่าบริการการโทรต่อ 1 นาทีขึ้นมา

- ตรวจสอบจากหน้าจอตั้งค่าใน LINE Out
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") ในแอปพลิเคชัน LINE > "Call" > ไอคอน "ปุ่มกด" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "อัตราค่าโทร"

ไปที่หน้าตรวจสอบอัตราค่าโทร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คิดภาษีเพิ่มในอัตราค่าโทรด้วยหรือไม่ toggle
อัตราค่าโทรที่ระบุเป็นราคาสุทธิที่คุณต้องจ่ายเมื่อใช้บริการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีวิธีการจ่ายค่าโทรศัพท์แบบใดบ้าง toggle
LINE Out ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าบริการแรกเข้าต่างๆ คุณจำเป็นต้องซื้อ Call Credit หรือแพ็กเกจ 30 วันเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้บริการ LINE Out
* เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นที่สามารถใช้เหรียญ LINE ได้

1. Call Credit
Call Credit เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน คุณสามารถซื้อ Call Credit ได้จากภายในแอปพลิเคชัน LINE (ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android) หรือ LINE STORE

หมายเหตุ :
* หากซื้อ Call Credit ผ่านในแอปพลิเคชัน LINE คุณสามารถซื้อ Call Credit ได้เฉพาะบางจำนวนเท่านั้น
* อัตราแลกเปลี่ยนของ Call Credit ที่แท้จริงอาจมีการแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดราคาของแอปพลิเคชันที่บริษัท Apple กำหนด
* Call Credit ที่ซื้อภายในแอปพลิเคชัน LINE บนระบบปฏิบัติการ Android และ LINE STORE จะมีอายุการใช้งาน 180 วัน

2. แพ็กเกจ 30 วัน
แพ็กเกจ 30 วันเป็นแพ็กเกจที่สามารถโทรได้หลายนาทีในราคาถูก ซึ่งใช้งานได้ 30 วันนับจากวันที่ซื้อ แพ็กเกจนี้ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาระยะยาวในการใช้บริการ และคุณสามารถพิจารณาเปลี่ยนแพ็กเกจใช้งานได้ทุกเดือน

หมายเหตุ :
* แพ็กเกจ 30 วันสามารถใช้โทรหาได้เฉพาะบางประเทศและบางเลขหมายปลายทาง กรุณาซื้อแพ็กเกจตามประเทศและประเภทโทรศัพท์ของคู่สนทนาปลายทางที่คุณโทรบ่อยครั้ง
* กรณีที่ซื้อทั้งแพ็กเกจโทรศัพท์บ้าน และแพ็กเกจโทรศัพท์บ้าน+โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเลือกประเทศปลายทางเดียวกัน ระบบจะตัดค่าบริการแพ็กเกจที่ซื้อก่อน
* แพ็กเกจ 30 วันสามารถซื้อได้จาก LINE STORE เท่านั้น
* คุณไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 30 วันแบบเดียวกันซ้ำกันได้ภายใน 30 วัน

- วิธีการซื้อแพ็กเกจ 30 วันหรือ Call Credit

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อแพ็กเกจ 30 วันหรือ Call Credit toggle
คุณสามารถซื้อได้จากทางแอปพลิเคชัน LINE และ LINE STORE
* หากซื้อจากในแอปพลิเคชัน LINE สามารถซื้อได้เพียง 240 Call Credit เท่านั้น

วิธีการซื้อจากแอปพลิเคชัน LINE
1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ซื้อคอลเครดิต" > "ซื้อ"

วิธีการซื้อจาก LINE STORE
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ LINE STORE จาก PC หรือเบราว์เซอร์ของสมาร์ทโฟน
2. คลิกที่ "ล็อกอิน"
3. กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านเพื่อล็อกอิน 
4. คลิกที่ "LINE Out" ในเมนูด้านข้าง
5. เลือกซื้อแพ็กเกจ 30 วันหรือ Call Credit ตามจำนวนที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เติม LINE Credit ใน LINE STORE แล้วแต่ใช้ LINE Out ไม่ได้ toggle
"LINE Credit" กับ "Call Credit" ไม่ใช่หน่วยเงินเสมือนประเภทเดียวกัน ดังนั้นหลังจากที่คุณซื้อ LINE Credit จะต้องนำ LINE Credit ดังกล่าวไปซื้อ Call Credit หรือแพ็กเกจ 30 วันอีกครั้ง

หมายเหตุ : LINE Credit เป็นเงินเสมือนที่ใช้ชำระเงินได้ใน LINE STORE แต่ Call Credit เป็นเงินเสมือนสำหรับ LINE Out เท่านั้น

กรุณาตรวจสอบวิธีการซื้อ Call Credit หรือ แพ็กเกจ 30 วันด้วย LINE Credit ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ LINE STORE
2. เลือกที่ "แผน 30 วัน" หรือจำนวน Call Credit ที่ต้องการซื้อ
* กรณีที่เลือกแพ็กเกจ 30 วัน กรุณาเลือกประเทศ/ภูมิภาค และเลือกชนิดคู่สาย (โทรศัพท์บ้าน/มือถือ) ของปลายทางที่ต้องการโทร
3. เลือกที่ปุ่ม "ซื้อ" แล้วล็อกอินเข้า LINE STORE
4. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ > "ตกลง"

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถใช้ LINE Credit ซื้อ Call Credit จากภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Call Credit มีวันหมดอายุหรือไม่ toggle
Call Credit ที่ซื้อบน LINE STORE และแอปพลิเคชัน LINE บนระบบปฏิบัติการ Android จะมีอายุการใช้งาน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

แต่ Call Credit ที่ซื้อบนแอปพลิเคชัน LINE บนระบบปฏิบัติการ iOS จะไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบเวลาที่เหลือในการโทรของแพ็กเกจ 30 วัน toggle
คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรที่เหลือของแพ็กเกจ 30 วันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
4. ตรวจสอบเวลาการโทรที่เหลือในแพ็กเกจ 30 วัน หรือยอดคงเหลือของ Call Credit ที่ซื้อไว้

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ LINE Out

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับการซื้อแพ็กเกจ 30 วันชนิดเดียวกันซ้ำ toggle
คุณไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 30 วันประเภทเดียวกันซ้ำกันได้ภายใน 30 วัน (720 ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันที่ซื้อ กรุณาซื้อ Call Credit  หากต้องการใช้งานต่อ

กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE บนระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้เหรียญ LINE (LINE Coins) ในการโทรออกได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาการโทรที่ยังไม่ได้ใช้งานในแพ็กเกจ 30 วันสามารถยกยอดได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถยกยอดเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานในแพ็กเกจ 30 วันไปใช้งานต่อได้หลังจากที่ผ่านไปแล้ว 30 วัน  

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อและประวัติการใช้แพ็กเกจ 30 หรือ Call Credit toggle
คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อหรือประวัติการใช้งานได้จากภายในแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ" หรือ "ประวัติการใช้"

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ LINE Out

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขอคืนเงินจากการซื้อ Call Credit หรือ แพ็กเกจ 30 วันได้หรือไม่ toggle
บริษัทไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงินหลังจากที่ซื้อ Call Credit หรือแพ็กเกจ 30 วันแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกการเติมเงินอัตโนมัติ (ต่ออายุอัตโนมัติ) toggle
คุณสามารถยกเลิกการเติมเงินอัตโนมัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
ขั้นตอนการยกเลิกผ่านสมาร์ทโฟน
1. เลือกที่สัญลักษณ์ "" ที่อยู่ด้านซ้ายบนของเว็บไซต์ LINE STORE
2. เลือกที่ "ล็อกอิน"
3. ล็อกอินเข้า LINE STORE แล้วเลือกที่สัญลักษณ์ "" ที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของเว็บไซต์อีกครั้ง
4. เลือกที่ชื่อของตนเอง (Display Name บน LINE)
5. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"
6. เลือกที่ "แผนการชำระเงิน" แล้วตรวจสอบไอเทมที่ซื้อ
7. เลือกที่ "ยกเลิก"
 
ขั้นตอนการยกเลิกผ่าน PC
1. เลือกที่คำว่า "ล็อกอิน" ที่อยู่ด้านขวาบนของเว็บไซต์ LINE STORE
2. ล็อกอินเข้า LINE STORE
3. คลิกเลือกที่ชื่อของตนเอง (Display Name บน LINE) ที่อยู่ด้านขวาบนของเว็บไซต์
4. เลือกที่ "แผนการชำระเงิน" แล้วตรวจสอบไอเทมที่ซื้อ
5. เลือกที่ "ยกเลิก"
 
* หากไม่มีคำว่า "กำลังดำเนินการเติมเงินอัตโนมัติ" หรือ "วันต่ออายุ" แสดงอยู่ที่ไอเทมดังกล่าว หมายความว่าไอเทมนั้นไม่มีการตั้งค่าการเติมเงินอัตโนมัติ หรือการต่ออายุอัตโนมัติเอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการหยุดใช้ชั่วคราว/ยกเลิกสัญญา/เลิกใช้ LINE Out toggle
LINE Out เป็นบริการที่เชื่อมโยงกับบัญชี LINE ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถยกเลิกใช้บริการเฉพาะ LINE Out เพียงอย่างเดียวได้

ทั้งนี้ เมื่อคุณลบบัญชี LINE การใช้งาน LINE Out จะถูกยกเลิกไปด้วยโดยอัตโนมัติ แต่หากลบบัญชีไปแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชัน LINE หรือ LINE STORE เช่น ประวัติการซื้อ, ไอเทมที่ซื้อ, ประวัติการเติมเงิน, ยอดคงเหลือของ LINE Credit จะถูกลบไปด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่ถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ กรุณาใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการเอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งาน LINE Out

วิธีการใช้ LINE Out โทรออกภายในประเทศ/โทรออกไปต่างประเทศ toggle
คุณสามารถเปิด LINE Out เพื่อใช้งานได้จากเมนู "อื่นๆ" (ไอคอน "...") ในแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ

ทั้งนี้ คุณสามารถใส่รหัสประเทศได้โดยเลือกที่ส่วนรหัสประเทศในหน้าจอปุ่มกด หรือพิมพ์ด้วยปุ่มกดได้โดยตรง (* พิมพ์เครื่องหมาย + ได้โดยการกดเลข 0 ค้างไว้)

ตัวอย่าง : กรณีโทรไปประเทศสหรัฐอเมริกา (รหัสประเทศ +1) คุณต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ +1 xxx-xxxx-xxx

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ยอดเงินเหลือ 0 ระหว่างการโทรจะเป็นอย่างไร toggle
การโทรจะถูกตัดสายทันทีเมื่อยอดเงินคงเหลือหมดในระหว่างการโทร 
ระบบจะมีเสียงเตือนล่วงหน้าให้ทราบก่อนยอดเงินหมด 1 นาที

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อโทรออกด้วย LINE Out เป็นหมายเลขอะไร toggle
การแสดงผลของผู้โทรจาก LINE Out บนอุปกรณ์ปลายทางอาจแตกต่างกัน เช่น บางอุปกรณ์จะแสดงชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดรายชื่อของอุปกรณ์ หรือบางอุปกรณ์อาจแสดงเป็นหมายเลขระหว่างประเทศหรือไม่แสดงชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณอาจไม่ปรากฏในบางประเทศหรือบางผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตั้งค่าการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่จะแสดงในอุปกรณ์ของอีกฝ่ายได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่มีสายอื่นโทรเข้ามาระหว่างโทรด้วย LINE Out จะเป็นอย่างไร toggle
หากมีสายอื่นโทรเข้ามาระหว่างโทรด้วย LINE Out ระบบจะตัดสายของ LINE Out เพื่อให้คุณรับสายโทรเข้ามาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงก่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบประวัติการโทรได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบประวัติการโทรได้ตามขั้นตอนด้านล่าง แต่ไม่สามารถลบ "ประวัติการใช้" ได้

ขั้นตอนการลบประวัติการโทร
1. เลือกที่ "อื่นๆ" > "Call"
2. สไลด์ไปด้านข้างที่ประวัติการโทรที่ต้องการลบ
3. เลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีบริการโอนสายหรือฝากข้อความหรือไม่ toggle
LINE Out เป็นบริการสำหรับการโทรออกเท่านั้น จึงไม่มีฟังก์ชันการโอนสายสนทนาและฟังก์ชันการฝากข้อความ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หากปลายทางใช้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ จะสามารถใช้บริการได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถกดปุ่มหมายเลขเพื่อส่งรหัสไปยังปลายทางที่ใช้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติในระหว่างการโทรได้

ขั้นตอนการใช้งาน
1. เลือกไอคอน "ปุ่มกด" ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอระหว่างการโทร
2. กดหมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการบนแป้นปุ่มกดเพื่อส่งรหัส

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนรหัสประเทศที่ตั้งเป็นค่าพื้นฐานไว้ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสประเทศได้จากการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (รูปเกียร์) ทางขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "ตั้งค่ารหัสประเทศ"

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ LINE Out

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สิ่งที่แสดงขึ้นมาเมื่อกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยปุ่มกดคืออะไร toggle
หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงขึ้นมาเมื่อพิมพ์ในแป้นปุ่มกดเป็นฟังก์ชันค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการโทรของ LINE Out

เมื่อพิมพ์ตัวเลข 1 หลัก ระบบจะค้นหาหมายเลขที่ใกล้เคียงจากประวัติการโทรล่าสุด และเมื่อใส่หมายเลข 2-4 หลัก ระบบจะค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดรายชื่อในอุปกรณ์ของคุณ

ฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณใช้ LINE Out โทรออกได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดของปลายทาง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนสกุลเงินของอัตราค่าโทรที่แสดงในแป้นปุ่มกด toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใน LINE Out ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "Call"
2. เลือกที่ไอคอน "ปุ่มกด" ทางด้านบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (รูปเกียร์) ทางขวาล่างของหน้าจอ
4. เลือกที่ "สกุลเงินที่แสดง"

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ LINE Out

อัตราการโทรต่อนาทีและยอดคงเหลือ Call Credit ของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่เลือก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำไมหมายเลขโทรศัพท์จึงปรากฏที่โปรไฟล์ของเพื่อนใน LINE toggle
หมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนใน LINE จะแสดงเฉพาะกรณีที่คุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวในสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น

คุณสามารถโทรออกด้วย LINE Out ได้โดยการเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะเป็นอย่างไรหากบันทึกรายชื่อติดต่อใหม่ผ่าน LINE Out toggle
เมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดรายชื่อผ่าน LINE Out ระบบจะบันทึกลงในสมุดรายชื่อของอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน (หมายเลขโทรศัพท์ใน LINE Out จะเชื่อมโยงข้อมูลกับสมุดรายชื่อในอุปกรณ์ของท่าน)

* กรณีที่ใช้งานระบบบปฏิบัติการ iOS จะไม่สามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อใหม่ผ่าน LINE Out ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนจาก LINE ถึงทั้งสองฝ่ายเมื่อโทรด้วย LINE Out toggle
หากผู้โทรกับผู้รับสายเป็นเพื่อนกันใน LINE และทั้งสองฝ่ายได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน LINE เรียบร้อยแล้ว หากมีสายที่ไม่ได้รับหรือการสนทนาเสร็จสิ้น ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปที่ห้องแชททั้งสองฝ่าย

แม้จะไม่รับสายไม่ได้ก็ตาม คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและติดต่อกลับผ่านทางไลน์ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีรูปภาพของผู้ติดต่อที่ไม่ใช่เพื่อนใน LINE แสดงที่ประวัติการโทรหรือสมุดรายชื่อ toggle
รูปภาพที่ปรากฏในประวัติการโทรหรือสมุดรายชื่อของ LINE Out คือรูปภาพที่บันทึกอยู่ในสมุดรายชื่อบนอุปกรณ์ของคุณ

รูปภาพที่ตั้งค่าไว้บนสมุดรายชื่อของอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ