LINE

Help

สติกเกอร์, เหรียญ, ธีม

สติกเกอร์

ปัญหาเกี่ยวกับสติกเกอร์

ไม่สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์มาใช้งานได้ toggle
หากไม่สามารถใช้งานหรือดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ โปรดทดลองตามวิธีการต่อไปนี้

◆ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น◆
1)รีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งาน
2)ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น LINE จากลิงค์ด้านล้างนี้
http://line.me/update
3)ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4)ตรวจสอบความจำที่เหลืออยู่ภายในอุปกรณ์ใช้งาน
5)ดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่ง

◆ขั้นตอนการดำเนินการ◆
1.แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2.แตะเลือกที่ [แก้ไขสติกเกอร์ของฉัน]>[ลบ]>[เสร็จสิ้น]
3.กลับไปที่หน้าจอ [สติกเกอร์] อีกครั้งหนึ่ง
4.แตะเลือกที่ [ประวัติการซื้อ]>เลือกสติกเกอร์ที่เกิดปัญหาดังกล่าว>แตะเลือกที่ [ดาวน์โหลด]

หากดำเนินการทดลองตามขั้นตอนข้างต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ขอให้ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน "แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อสติกเกอร์

จะซื้อสติกเกอร์ได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการซื้อสติกเกอร์◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ร้านค้าสติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกสติกเกอร์ที่ต้องการ
3)แตะเลือกที่ [ซื้อ]

ไปยัง "ร้านค้าสติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์

จะตรวจเช็คสติกเกอร์ที่มีอยู่ได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการตรวจสอบสติกเกอร์ของฉัน◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [สติกเกอร์ของฉัน]

ไปยัง "สติกเกอร์ของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์ได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ประวัติการซื้อ]

ไปยัง "ประวัติการซื้อสติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะมอบสติกเกอร์เป็นของขวัญได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการมอบสติกเกอร์ของขวัญ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ร้านค้าสติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่สติกเกอร์ที่ต้องการมองเป็นของขวัญ
3)แตะเลือกที่ [มอบของขวัญ]
4)เลือกเพื่อนที่ต้องการจะมอบของขวัญให้

ไปยัง "ร้านค้าสติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะจัดระเบียบสติกเกอร์ได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถทำการลบ หรือเปลี่ยนลำดับการเรียงของสติกเกอร์ได้จากปุ่ม[ตัวเลือกสติ๊กเกอร์]

◆ขั้นตอนในการแก้ไขสติกเกอร์◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [แก้ไขสติกเกอร์ของฉัน]

ไปยัง "แก้ไขสติกเกอร์ของฉัน"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้อย่างไร? toggle
หลังจากที่ทำการถ่ายโอนข้อมูลบัญชี LINE หรือมีการลงแอพพลิเคชั่นใหม่ ผู้ใช้บริการต้องทำการดาวน์โหลดสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อใช้งาน

◆ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [สติกเกอร์ของฉัน]
3)แตะเลือกที่ [ดาวน์โหลดทั้งหมด] หรือ [ดาวน์โหลด]

ไปยัง "สติกเกอร์ของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะใช้สติกเกอร์ที่ซื้อผ่านสมาร์ทโฟนใน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร? toggle
เมื่อดาวน์โหลดสติกเกอร์ที่ซื้อมาลงในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานได้ทั้งใน LINE สำหรับ PC และ LINE สำหรับ iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีม

ปัญหาเกี่ยวกับธีม

ดาวน์โหลดธีมไม่ได้,ใช้ไม่ได้ toggle
"ธีม" จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในแอพพลิเคชั่น LINE เวอร์ชั่น 4.0.0 ขึ้นไปของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้น
สำหรับอุปกรณ์ใช้งานอื่นๆ (เช่น Windows Phone, BlackBerry และโทรศัพท์มือถืออื่นๆที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน) หรือแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีเวอร์ชั่นต่ำกว่า 4.0.0 จะไม่สามารถใช้งานได้
หากอัพเดทแอพพลิเคชั่น LINE แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานหรือดาวน์โหลดธีมได้ โปรดทดสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น◆
1)รีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งาน
2)ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น LINE จากลิงค์ด้านล้างนี้
http://line.me/update
3)ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4)ตรวจสอบความจำที่เหลืออยู่ภายในอุปกรณ์ใช้งาน
5)ทำการดาวน์โหลดธีมอีกครั้ง
※เลือกธีมกลับไปที่แบบ "ดั้งเดิม" ก่อนแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอน

◆ขั้นตอนการดำเนินการ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])]>[ตั้งค่า]>[ธีม]>[ธีมของฉัน]>[แก้ไข] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ลบ]
3)กลับไปที่หน้าจอ [ธีมของฉัน]
4)ทำการดาวน์โหลดธีม
5)แตะเลือกที่ [ใช้งาน]

หากดำเนินการทดลองตามขั้นตอนข้างต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ขอให้ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน "แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อธีม

จะสั่งซื้อธีมได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการซื้อธีม◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ร้านค้าธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกธีมที่ต้องการซื้อ
3)แตะเลือกที่ [ซื้อ]

ไปยัง "ร้านค้าธีม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์ที่แสดงอยู่ในตัวอย่างหน้าจอจะแถมมากั​บธีมที่ซื้อหรือไม่ toggle
สติกเกอร์ที่แสดงอยู่ในตัวอย่างหน้าจอไม่ได้จำห​น่ายคู่กับธีม

ดังนั้นหากท่านต้องการใช้งานสติกเกอร์ดังกล่าว กรุณาซื้อจากร้านสติกเกอร์ภายในแอปพลิเคชัน LINE หรือ LINE STORE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานธีม

ส่งธีมเป็นของขวัญได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการมอบธีมเป็นของขวัญ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ร้านค้าธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกธีมที่ต้องการมอบเป็นของขวัญ
3)แตะเลือกที่ [มอบของขวัญ]
4)เลือกเพื่อนที่ต้องจะมอบของขวัญให้

ไปยัง "ร้านค้าธีม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากตรวจสอบธีมที่มีอยู่ toggle
◆ขั้นตอนการตรวจสอบธีมของฉัน◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[ธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ธีมของฉัน]

ไปยัง "ธีมของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะตรวจสอบประวัติการซื้อธีมได้อย่างไร? toggle
◆ลำดับขั้นตอน◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[ธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ประวัติการซื้อ]

ไปยัง "ประวัติการซื้อธีม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดาวน์โหลดธีมได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีม◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[ธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ธีมของฉัน]
3)แตะเลือกที่ [ดาวน์โหลด]

ไปยัง "ธีมของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เหรียญ

จะเติมเหรียญหรือซื้อเหรียญได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการเติมเหรียญ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[เหรียญ] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [เครื่องมือจัดการเหรียญ]
3)ดำเนินการสั่งซื้อเหรียญ

ไปยัง "เติมเหรียญ"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะตรวจเช็คยอดคงเหลือของเหรียญได้อย่างไร? toggle
◆ขั้นตอนการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [เครื่องมือจัดการเหรียญ]

ไปยัง "ตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแลกเหรียญอัตโนมัติด้วย LINE Points คืออะไร toggle
เมื่อมีเหรียญไม่พอ หากมี LINE Points ในจำนวนที่สามารถใช้ซื้อได้ ท่านจะสามารถซื้อสติกเกอร์หรือธีมได้โดยไม่ต้องกดแลกเหรียญด้วยตัวเอง
โดยระบบจะแลก LINE Points เป็นเหรียญให้ท่านโดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่อไปนี้

 - สำหรับผู้ใช้งาน iOS
 เวอร์ชัน LINE 6.8.5 ขึ้นไป

 - สำหรับผู้ใช้งาน Android 
 เวอร์ชัน LINE 6.8.2 ขึ้นไป

ท่านสามารถดูวิธีการตรวจสอบเหรียญที่มีอยู่จากสมาร์ทโฟนได้ ที่นี่

หมายเหตุ : จำนวน "เหรียญของฉัน" จะแสดงยอดรวมเหรียญที่มีอยู่กับเหรียญที่แลกจาก LINE Points

ทั้งนี้ อัตราการแลกเปลี่ยน LINE Points เป็นเหรียญจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
กรุณาตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ ที่นี่

ตัวอย่างการคำนวณเหรียญของฉัน (กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคือ 1 เหรียญ = 2 พอยท์)
- กรณีที่มี 60 เหรียญและ 80 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 100 เหรียญ
- กรณีที่มี 10 เหรียญและ 100 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 60 เหรียญ
- กรณีที่มี 0 เหรียญและ 100 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 50 เหรียญ
- กรณีที่มี 10 เหรียญและ 90 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 45 เหรียญ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ของขวัญ

จะมอบสติกเกอร์ และธีมเป็นของขวัญได้อย่างไร? toggle
วิธีมอบสติกเกอร์และธีมเป็นของขวัญ มีด้วยกันทั้งหมด 2 วิธี
※ไม่สามารถมอบเหรียญเป็นของขวัญได้
※กรณีที่ใช้อุปกรณ์ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS สามารถมอบของขวัญได้ทาง LINE STORE เท่านั้น


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถมอบไอเทมเป็นของขวัญได้ toggle
ท่านไม่สามารถส่งสติกเกอร์หรือธีมเป็นของขวัญได้ หากเลือกไอเทมที่ไม่มีปุ่ม "ส่งของขวัญ"

ทั้งนี้ ผู้รับจะไม่สามารถรับของขวัญได้หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

- ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันที่ยังไม่รองรับไอเทมดังกล่าว
- ฝ่ายตรงข้ามบล็อคบัญชีของท่านอยู่
- ใช้งานบนฟีเจอร์โฟน (โทรศัพท์มือถือนอกจากสมาร์ทโฟน)
- ใช้บัญชีที่ยืนยันตัวตนด้วย Facebook เพียงอย่างเดียว
 * หากฝ่ายตรงข้ามยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วจะสามารถรับของขวัญได้ตามปกติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะใช้สติกเกอร์ที่ได้รับมาเป็นของขวัญได้อย่างไร? toggle
◆วิธีใช้สติกเกอร์ที่ได้รับเป็นของขวัญ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [กล่องของขวัญ]
3)แตะเลือกที่ "สติกเกอร์ของขวัญ"
4)ทำการดาวน์โหลดของขวัญที่ได้รับ

ไปยัง "กล่องของขวัญ"ท่านจะสามารถรับไอเทมของขวัญได้เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น LINE เวอร์ชั่น 2.2.0 สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และเวอร์ชั่น 3.4.0 ขึ้นไปสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
หลังจากที่ทำการอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่น 2.2.0 หรือเวอร์ชั่น 3.4.0 ขึ้นไปแล้วให้ลองดำเนินการอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์ของขวัญมีอายุการใช้งานหรือไม่? toggle
สำหรับสติกเกอร์ที่มีการจำกัดระยะเวลาในการใช้งาน จะเริ่มนับระยะเวลาในการใช้งานตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดสติกเกอร์
อนึ่ง หากผ่านไป 16 วันหลังจากได้รับของขวัญ แม้จะไม่มีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ ระบบจะเริ่มนับระยะเวลาการใช้งานเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการชำระเงิน

วิธีการซื้อและชำระเงินค่าเหรียญ LINE toggle
ท่านสามารถเติมเหรียญเพื่อซื้อสติกเกอร์หรือธีมได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" > "เครื่องมือจัดการเหรียญ" > "เติมเงิน"
ตรวจสอบขั้นตอนการเติมเงินได้จากที่นี่

ทั้งนี้ การชำระเงินในการซื้อเหรียญจะดำเนินการผ่านระบบ Google Play
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินได้จากลิงก์ด้านล่าง

วิธีการชำระเงิน - Google Play ความช่วยเหลือ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการจ่ายเงินของ LINE STORE toggle
โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีชำระเงินของ LINE STORE ได้ที่หน้าช่วยเหลือของ LINE STORE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาการซื้อ

ซื้อไม่ได้

มีสติกเกอร์ และธีมที่ไม่สามารถซื้อได้ toggle
หากไม่สามารถซื้อสติกเกอร์และธีมได้ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1)สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการวางจำหน่าย
หากเกินกำหนดระยะเวลาวางจำหน่ายไปแล้ว จะไม่สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้

2)สินค้าที่ไม่มีวางจำหน่าย
ในบางกรณี ช่วงเวลาเริ่มวางจำหน่ายใน App Store และ Google Play อาจไม่พร้อมกัน
และสินค้าบางส่วนที่วางจำหน่ายภายในแอพพลิเคชั่น (บน App Store และ Google Play) อาจแตกต่างกันออกไป

3)การรองรับด้านการชำระเงิน
อาจมีบางประเทศหรือบางท้องถิ่น และอุปกรณ์ใช้งานบางประเภทที่ไม่รองรับการชำระเงินไอเทมผ่านระบบ Google Play
หากเข้าข่ายกรณีดังกล่าว จะไม่สามารถซื้อสินค้าบนร้านค้าสติกเกอร์ และร้านค้าธีมได้

4)สติกเกอร์ที่วางจำหน่ายอยู่ บางส่วนสามารถซื้อและดาวน์โหลดได้เฉพาะในบางประเทศ
หากมีข้อความแสดงที่รายละเอียดของสติกเกอร์ว่า "ไม่สามารถซื้อได้" หรือไม่มีข้อมูลแสดงในร้านค้าสติกเกอร์ หมายความว่าท่านไม่สามารถซื้อหรือดาวน์โหลดสินค้าดังกล่าวได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถซื้อเหรียญได้ toggle
การซื้อเหรียญจะทำรายการผ่านระบบของ Google และ Apple

ดังนั้น หากมีข้อความแจ้งเตือนระบบการทำงานผิดพลาดแสดงขึ้นมา, ไม่ทราบรหัสผ่านที่ต้องกรอกเพื่อชำระเงิน หรือเกิดปัญหาขณะชำระเงิน โปรดติดต่อสอบถามไปยัง Google หรือ Apple โดยตรง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับเหรียญที่ซื้อ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้า​นล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกิดปัญหาในขณะสั่งซื้อเหรียญ toggle
คำอธิบายจะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) ของอุปกรณ์ใช้งาน โปรดตรวจสอบจากหน้าช่วยเหลือของแต่ละอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีการชำระเงินซ้ำซ้อน, ยกเลิกการซื้อ

ชำระเงินซ้ำซ้อน toggle
กรณีที่เกิดการชำระเงินซ้ำซ้อน ทางบริษัทสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ และยกเลิกการชำระเงินในส่วนนั้นได้
ยกเว้นในกรณีที่มีการนำเหรียญหรือเครดิตไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวให้ท่านได้

กรุณาทำการสอบถามเข้ามาโดยเลือกช่องทางให้เหมาะกับไอเทมที่ซื้อ
※หากทำการสั่งซื้อผ่านระบบของ Apple ทางบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดประวัติการซื้อต่างๆได้ โปรดติดต่อสอบถามไปยัง Apple ด้วยตัวท่านเอง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถยกเลิกไอเทมที่ซื้อไปแล้วได้หรือไม่? toggle
ขออภัยที่ต้องเรียนให้ทราบว่า ท่านไม่สามารถทำการยกเลิก หรือคืนไอเทมที่ซื้อไปแล้วได้
ยกเว้นกรณีที่มีการชำระเงินซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ทางบริษัทจึงจะสามารถดำเนินการยกเลิกการชำระเงินส่วนเกินนั้นให้ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับไอเทม

ไม่ได้รับไอเทมที่ซื้อ toggle
วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามไอเทมที่ซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้าช่วยเหลือของแต่ละไอเทม


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญ toggle
โปรดตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญและประวัติการซื้อ

◆วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ และประวัติการซื้อ◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅]) > [ตั้งค่า] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [เเครื่องมือจัดการเหรียญ]

ไปยังหน้า "ยอดคงเหลือของเหรียญ" และ "ประวัติการซื้อ"หากมีปัญหาเกี่ยวกับยอดคงเหลือและประวัติการซื้อ โปรดตรวจสอบที่หน้า "ช่วยเหลือ" ดังต่อไปนี้


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME ไม่สามารถใช้งานได้ toggle
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME โปรดตรวจสอบจาก[หน้าช่วยเหลือ]ภายในแอพพลิเคชั่นเกม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญที่สั่งซื้อผ่าน Google Play toggle
หากไม่ได้รับเหรียญ LINE หลังจากที่ทดลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งานแล้ว โปรดตรวจสอบที่สถานะธุรกรรมใน Google Wallet อีกครั้ง

▼Google Wallet
https://wallet.google.com/
※หากไม่ทราบข้อมูลที่ต้องใช้ในการล็อคอินเข้าบัญชี โปรดติดต่อสอบถามกับทางบริษัท Google

หากทำการตรวจสอบภายใน Google Wallet แล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดแจ้งปัญหาดังกล่าวผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญโบนัส toggle
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเติมมากกว่า 500 เหรียญขึ้นไป ท่านจะได้รับเหรียญโบนัสรวมเข้าไปด้วย

50 เหรียญ
100 เหรียญ
200 เหรียญ
500 เหรียญ(รวมเหรียญโบนัส 100 เหรียญแล้ว)
800 เหรียญ(รวมเหรียญโบนัส 200 เหรียญแล้ว)
1600 เหรียญ(รวมเหรียญโบนัส 400 เหรียญแล้ว)
3300 เหรียญ(รวมเหรียญโบนัส 900 เหรียญแล้ว)
※เช่น เติม 500 เหรียญ จะต้องจ่ายเงินส่วนของ 400 เหรียญ + โบนัสฟรี 100 เหรียญ เป็นต้น

อนึ่ง สำหรับยอดคงเหลือของเหรียญโบนัส ท่านสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอ "เครื่องมือจัดการเหรียญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เติมเงินที่ LINE STORE แล้วแต่เหรียญไม่เพิ่ม toggle
เครดิต LINE ที่เติมเข้าในระบบ LINE STORE จะเป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากเหรียญ LINE
ซึ่งสามารถใช้ซื้อไอเทมได้เฉพาะใน "LINE STORE" เท่านั้น

※เครดิต LINE นั้นสามารถใช้ได้ที่ LINE STORE เท่านั้น ไม่สามารถนำมารวม หรือแลกเป็นเหรียญ LINE และไม่สามารถนำมาใช้ซื้อไอเทมเสียเงินที่อยู่ภายในแอพพลิเคชั่น LINE หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับสติกเกอร์ที่ซื้อ toggle
โปรดตรวจสอบที่ประวัติการซื้ออีกครั้งหลังจากที่ซื้อสติกเกอร์แล้ว

◆วิธีการตรวจสอบหลังจากที่ซื้อสติกเกอร์◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ประวัติการซื้อ] เพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อ

ไปยัง "ประวัติการซื้อสติกเกอร์"หากมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติการซื้อ โปรดตรวจสอบที่ "หน้าช่วยเหลือ" ดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับธีมที่ซื้อมา toggle
โปรดตรวจสอบที่ประวัติการซื้ออีกครั้งหลังจากที่ซื้อธีมแล้ว

◆วิธีการตรวจสอบหลังจากที่ซื้อธีม◆
1)แตะเลือกที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[ธีม] ตามลำดับ
2)แตะเลือกที่ [ประวัติการซื้อ] เพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อ

ไปยัง "ประวัติการซื้อธีม"หากมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติการซื้อ โปรดตรวจสอบที่หน้า "ช่วยเหลือ" ดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เหรียญ, สติกเกอร์หายไป

พอเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้ว ไอเทมทั้งหมด(เหรียญ และสติกเกอร์ ฯลฯ)หายไป toggle
กรณีที่ใช้งานไอเทมที่ซื้อไม่ได้หลังเปลี่ยนอุปกรณ์ กรุณาลองปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ตัวจัดการสติกเกอร์" > "สติกเกอร์ของฉัน" > "ดาวน์โหลดทั้งหมด"

วิธีการดาวน์โหลดธีม
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ธีม" > "ธีม"

วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เครื่องมือจัดการเหรียญ"
* ไม่สามารถดึงข้อมูลยอดคงเหลือของเหรียญมาใช้งานต่อได้กรณีที่เป็นระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน (เช่น เปลี่ยนเครื่องจาก iPhone เป็น Android, จาก Android เป็น iPhone เป็นต้น)กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามวิธีการข้างต้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการโอนย้ายข้อมูลบัญชีผิดพลาด
เมื่อบัญชีเกิดข้อผิดพลาดในขณะโอนย้าย ท่านจะไม่สามารถดึงข้อมูลดังต่อไปนี้กลับมาได้

- ประวัติการซื้อไอเทม
- ยอดคงเหลือของเหรียญ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน LINE
- รายชื่อเพื่อนและกลุ่มแชท
- ประวัติการแชท
- ข้อมูลลงทะเบียนของแอปพลิเคชันต่างๆที่เชื่อมต่อกับ LINE

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถยื่นเรื่องขอโอนย้ายไอเทมเสียบางบางส่วนได้
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทม(เหรียญ,สติกเกอร์ ฯลฯ)ที่หายไป สามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่? toggle
หากเกิดข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลบัญชี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอย้ายไอเทมเสียเงินได้

ไอเทมที่สามารถดำเนินการโอนย้ายได้
- สิทธิในการใช้งานสติกเกอร์และธีม(รวมถึงสติกเกอร์ที่ได้รับเป็นของขวัญ)
- ประวัติการซื้อไอเทมเสีย และยอดคงเหลือของเหรียญ
※หากใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ OS ที่ต่างกัน (ตัวอย่าง: iPhone→Android หรือ Android→iPhone เป็นต้น) จะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลยอดคงเหลือของเหรียญได้
- ยอดคงเหลือของเครดิตที่ทำการเติมเงินผ่าน LINE STORE

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอได้หลังจากที่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น LINE และสร้างบัญชี LINE เรียบร้อยแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ