LINE

บัญชี

ล็อกอิน/ล็อกเอาท์

วิธีการล็อกอินด้วย QR Code toggle
หากล็อกอินด้วย QR Code คุณจะสามารถใช้งาน LINE สำหรับ iPad ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
* QR Code จะหมดอายุการใช้งานภายใน 5 นาที หรือบางอุปกรณ์อาจหมดอายุการใช้งานเร็วกว่า

ขั้นตอนการล็อกอินด้วย QR Code
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE สำหรับ iPad ขึ้นมา
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด"
3. เปิดแอปพลิชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนขึ้นมา
4. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "เพิ่มเพื่อน" > "คิวอาร์โค้ด"
5. อ่าน QR Code ที่ปรากฏบน iPad 
6. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"

หากปรากฏข้อความว่า "คุณได้เข้าสู่ระบบแล้ว" หมายความว่าล็อกอินสำเร็จ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีรหัสยืนยันปรากฏขึ้นมาขณะล็อกอินเข้า LINE สำหรับ iPad toggle
กรณีที่ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ iPad เป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ iPad จำเป็นต้องกรอกรหัสยืนยันที่ปรากฏขึ้นมาขณะล็อกอินลงในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
* แม้เคยยืนยันตัวตนไปแล้วครั้งหนึ่ง คุณต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งหากมีการลงแอปพลิเคชัน LINE ใหม่บนอุปกรณ์เดียวกัน

กรุณาเตรียมสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน LINE ไว้กับมือ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านลงบนหน้าจอล็อกอินของ LINE สำหรับ iPad หรือเลือกล็อกอินด้วย QR Code
2. จากนั้นจะมีรหัสยืนยันตัวตน 4 หรือ 6 หลักปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
3. นำรหัสยืนยันตัวตนดังกล่าวที่แสดงบน LINE สำหรับ iPad กรอกลงในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE ออกจากระบบเองอัตโนมัติ toggle
LINE สำหรับ iPad จะล็อกเอาท์โดยอัตโนมัติ หากตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ล็อกอินด้วย iPad เครื่องอื่น
- เปลี่ยนอีเมลแอดเดรส หรือรหัสผ่านจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
- ล็อกเอาท์ LINE สำหรับ iPad โดยเลือกที่ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ" ในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
- ลบบัญชี LINE ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน
- โอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย LINE สำหรับสมาร์ทโฟน
- ระบบหรือเครือข่ายเกิดความขัดข้อง
- กรณีที่เปิดการใช้งาน "Letter Sealing" เอาไว้บนแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการล็อกเอาท์ออกจาก LINE toggle
หากต้องการล็อกเอาท์จาก LINE สำหรับ iPad ให้เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี" > "ออกจากระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียน toggle
คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมลแอดเดรส หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนที่ใช้สร้างบัญชี

วิธีการตรวจสอบ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อีเมล" หรือ "เปลี่ยนอีเมล"

ทั้งนี้ คุณสามารถล็อกอินโดยใช้ QR Code ได้เช่นกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การจัดการบัญชี

เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของฉันหลายบัญชี toggle
หากคุณลงทะเบียน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ได้ลบบัญชีที่เคยใช้งานในอุปกรณ์เดิม จะทำให้บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นมาหลายบัญชี

กรณีที่อุปกรณ์เดิมใช้งานไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เพื่อนของคุณบล็อคบัญชีเดิมของคุณแทน

กรุณาตรวจสอบวิธีการบล็อคได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ความแตกต่างของบัญชี LINE กับ LINE ID toggle
"บัญชี LINE" หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันตัวตน, ชื่อ, รูปภาพ, LINE ID ฯลฯ ใน LINE 
เมื่อมีการลบบัญชี LINE ข้อมูลลงทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวไปจะถูกลบไปด้วย

"LINE ID" หมายถึง คีย์ที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ที่ใช้บริการ LINE
ระบบจะไม่ได้ตั้งค่า LINE ID เอาไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก คุณจำเป็นต้องตั้งค่า LINE ID ด้วยตนเองโดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" > "LINE ID"

เมื่อตั้งค่า LINE ID แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มคนที่ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนได้ด้วยการค้นหา LINE ID ที่แลกเปลี่ยนกัน หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้อื่นค้นหาคุณพบด้วย LINE ID กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "โปรไฟล์" > "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

หมายเหตุ :
* ไม่สามารถเปลี่ยน LINE ID หลังจากที่ตั้งค่าแล้วได้
* การนำ LINE ID ไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่หรือนัดพบขัดต่อข้อกำหนดการใช้บริการ โปรดหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE ID

วิธีการตั้งค่า LINE ID toggle
ขั้นตอนการตั้ง LINE ID
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" > "LINE ID" ตามลำดับ
2. กรอก ID ที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "ตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่"
3. เมื่อขึ้นข้อความว่า "คุณสามารถใช้ ID นี้ได้" ให้เลือกที่  "บันทึก"

หมายเหตุ :
- เมื่อตั้ง LINE ID แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบได้
- หากมีข้อความว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" ในขั้นตอนที่ 3 แสดงว่ามีผู้อื่นใช้งาน ID นั้นอยู่แล้ว กรุณาเลือกใช้ ID อื่นแทน
- การนำ LINE ID ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหาคู่ขัดต่อข้อตกลงในการใช้บริการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปลี่ยน LINE ID ได้หรือไม่ toggle
LINE ID ที่ตั้งไว้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หากไม่ตั้ง LINE ID จะสามารถใช้งานได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถเลือกที่จะตั้งหรือไม่ตั้ง LINE ID ก็ได้ตามความต้องการ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้ง LINE ID เอาไว้ก็ยังคงสามารถใช้งาน LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบ LINE ID ของตนเอง toggle
กรุณาตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" ตามลำดับ
2. LINE ID ที่ตั้งไว้จะแสดงอยู่ในหัวข้อ "LINE ID"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ LINE ID ของตนเองถูกค้นหาได้ toggle
กรุณาตั้งค่าปิดการค้นหา LINE ID จากแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนปิดการตั้งค่า
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่า LINE ID ตามที่ต้องการไม่ได้ toggle
หากตั้งค่า LINE ID แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" หรือหากค้นหาด้วย LINE ID ดังกล่าวจากเมนู "เพิ่มเพื่อน" แล้วมีผู้ใช้อื่นแสดงขึ้นมา หมายความว่ามีผู้อื่นใช้งาน LINE ID นั้นอยู่แล้ว

คุณไม่สามารถตั้งค่า LINE ID ซ้ำกันใน LINE ได้ กรุณาตั้งค่าด้วย LINE ID อื่นแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตัวอักษรที่สามารถใช้ตั้ง LINE ID ได้ toggle
ตัวอักษรที่สามารถใช้ตั้ง LINE ID ได้คือตัวอักษรภาษาอังกฤษและเครื่องหมาย 3 ชนิดได้แก่ มหัพภาค ( . ) , ยัติภังค์ ( - ) และ ขีดล่าง ( _ )
* ไม่สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความสถานะ

สถานะคืออะไร toggle
สถานะ คือพื้นที่สำหรับใช้แสดงความรู้สึก หรือแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวคุณเองให้กับผู้ใช้ LINE คนอื่นรับทราบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ "สถานะ" ของเพื่อนๆ จากรายการเพื่อนได้โดยตรง

วิธีการตั้งค่าสถานะ
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "สถานะ"
3. กรอกสถานะที่ต้องการลงไป แล้วเลือกที่ "บันทึก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP