LINE

LINE TODAY

การใช้งานทั่วไป

หน้าจอของ LINE TODAY บางส่วนแสดงผลผิดปกติ toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้เพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่มี "LINE TODAY" แสดงบนเมนูหลัก toggle
ตั้งแต่ LINE เวอร์ชัน 6.9.0 ขึ้นไปจะแสดงชื่อบริการว่า "LINE TODAY" บนเมนูหลัก

สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำมีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้งาน iOS
- ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป

สำหรับผู้ใช้งาน Android
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.2.0 ขึ้นไป

หมายเหตุ :
* กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 6.8.x หรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.1.x ส่วนบนของไทม์ไลน์จะแสดงผลว่า "LINE TODAY"
* บางกรณีอาจแสดงชื่อบริการเป็น "News" แทน "LINE TODAY" ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
* ไม่รองรับการใช้งานบน iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการเปลี่ยน "LINE TODAY" บนเมนูหลักให้เป็น "โทร" toggle
คุณสามารถเปลี่ยน "LINE TODAY" บนเมนูหลักให้เป็น "โทร"ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โทร"
2. ไปที่ "เลือกแท็บโทร/LINE TODAY"
3. เลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดง >"ตกลง"

หมายเหตุ :
* จำเป็นต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันตั้งแต่ 7.1.0 ขึ้นไป
* บางกรณีอาจแสดงชื่อบริการเป็น "News"แทน "LINE TODAY"ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP