LINE

การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน

อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน

การตั้งค่าอีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน

วิธีการตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน toggle
คุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อีเมล"
3. อีเมลแอดเดรสที่คุณลงทะเบียนอยู่จะแสดงอยู่ใต้เมนู "เปลี่ยนอีเมล"

ไปที่หน้าบัญชี

กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเลือก ที่นี่
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนเลือก ที่นี่ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส toggle
หากคุณลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ แม้ลืมรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชีก็จะสามารถตั้งค่าใหม่ได้
คุณสามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี" > "อีเมล"
2. กรอกอีเมลแอดเดรส > เลือกที่ "ต่อไป"
3. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับ หรือเลือกที่ลิงก์ > เลือกที่ "ตกลง"

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า

ไปที่หน้าบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน (รหัสยืนยัน) toggle
กรณีที่ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสแล้วไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสยืนยันการลงทะเบียน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

รายการที่ต้องตรวจสอบ :
- กรอกอีเมลแอดเดรสผิด
- อีเมลอยู่ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากกล่องจดหมายเข้า (Inbox) เช่นโฟลเดอร์สแปม
- ตั้งค่าคัดกรองอีเมลสแปมเอาไว้
  * หากตั้งค่าคัดกรองอีเมลเอาไว้ โปรดลองยกเลิกการใช้งานชั่วคราว (เช่น ตั้งค่าไม่รับอีเมลที่มีลิงก์ (URL) อยู่ในเนื้อหา เป็นต้น)
- ตั้งค่ารับอีเมลเฉพาะจากโดเมนที่ระบุเอาไว้
  * หากตั้งค่ารับอีเมลเฉพาะจากโดเมนที่ระบุ กรุณาระบุโดเมน line.me เพิ่มเติม

หากตรวจสอบข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาเลือกที่ "ส่งรหัสยืนยันอีกครั้ง" เพื่อให้ระบบลองส่งรหัสยืนยันอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่ารหัสผ่าน toggle
คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "บัญชี"
3. เลือกที่ "รหัสผ่าน"
4. กรอกรหัสผ่าน



หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับบริการของเว็บไซต์อื่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเปลี่ยนอีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน

วิธีปลดล็อคหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน toggle
กรุณาปลดล็อคหน้าจอด้วยวิธีปลดล็อคที่ตั้งค่าไว้บนอุปกรณ์ใช้งาน
* ไม่ใช่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใน LINE

ตัวอย่างวิธีปลดล็อคที่สามารถใช้งานได้ เช่น รหัส PIN, Passcode, การสไลด์หน้าจอ, แพทเทิร์น, ข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือหรือใบหน้า) เป็นต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE toggle
คุณไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE ได้
กรณีที่ไม่ทราบรหัสผ่าน กรุณาตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > เลือกที่ ""
  * ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี จึงจะสามารถดำเนินการต่อในหน้าถัดไปได้
3. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
4. เลือกที่ "ใช่แล้ว นี่คือบัญชีของฉัน"
หรือเลือกที่ "โอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้ว" > "ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิม" หรือ "ใช้อีเมล" > กรอกข้อมูลลงทะเบียน
5. เลือกที่ "ลืมรหัสผ่าน"
6. กรอกอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

หมายเหตุ:
* กรณีไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
* หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE จะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับอีเมลตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตอนโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE toggle

กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสผิด


- กรอกอีเมลแอดเดรสไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนเอาไว้ในบัญชี LINE


- ขออีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านหลายครั้งภายในระยะเวลาสั้นๆ
  * กรุณาเว้นระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วจึงลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง


- อีเมลอยู่ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากกล่องจดหมายเข้า (Inbox) เช่นโฟลเดอร์สแปม


- ตั้งค่าคัดกรองอีเมลสแปมเอาไว้
  * หากตั้งค่าคัดกรองอีเมลเอาไว้ โปรดลองยกเลิกการใช้งานชั่วคราว
  * ตัวอย่างการตั้งค่าคัดกรอง: ตั้งค่าไม่รับอีเมลที่มีลิงก์ (URL) อยู่ในเนื้อหา เป็นต้น


- ตั้งค่ารับอีเมลเฉพาะจากโดเมนที่ระบุเอาไว้
  * หากตั้งค่ารับอีเมลเฉพาะจากโดเมนที่ระบุ กรุณาระบุโดเมน line.me เพิ่มเติม


- ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสที่ไม่ผ่านมาตรฐาน RFC 

  ตัวอย่างอีเมลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน :
  - อีเมลแอดเดรสที่มีจุด (.) หน้าเครื่องหมาย @ เช่น abcd.@xxx.com
  - อีเมลแอดเดรสที่มีจุด (.) อยู่ติดกัน เช่น ab..cd@xxx.com
  - อีเมลแอดเดรสที่มีขีด (-) อยู่หน้าสุด เช่น -abcd@xxx.com

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ toggle
กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ กรุณาลองตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีการขอรับอีเมลยืนยันต่อเนื่องกันในช่วงระยะเวลาสั้นหรือไม่
หากมีการขอรับอีเมลยืนยันหลายครั้งในระยะเวลาสั้น กรุณาดำเนินการอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- กรอกอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่

- กรอกอีเมลแอดเดรสอื่นซึ่งต่างจากอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่

- อีเมลไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นๆ นอกเหนือจากกล่องจดหมายเข้า เช่น อีเมลขยะ หรือไม่

- ตั้งค่าคัดกรองอีเมลขยะเอาไว้หรือไม่
หากตั้งค่าเอาไว้ โปรดลองยกเลิกการใช้งานชั่วคราว
ตัวอย่างการตั้งค่าคัดกรอง: ตั้งค่าไม่รับอีเมลที่มี URL อยู่ในเนื้อหา, ไม่รับอีเมลที่มีไฟล์ภาพแนบ เป็นต้น

- ตั้งค่าจำกัดโดเมนของอีเมล์ที่จะรับเอาไว้หรือไม่
กรณีที่มีการตั้งค่าการรับอีเมลโดยการระบุชื่อโดเมน กรุณาอนุญาตให้รับอีเมลจาก line.me ได้

ทั้งนี้ แม้คุณจำรหัสผ่านไม่ได้แต่หากบัญชี LINE ดังกล่าวยังอยู่ในสถานะใช้งานได้ คุณสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรีเซ็ตอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้
กรุณายื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้งานบัญชี LINE ดังกล่าวจากลิงก์ด้านล่าง

- ยื่นขอรีเซ็ตอีเมลแอดเดรส

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน toggle

คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อีเมล" > "เปลี่ยนอีเมล"
* หากระบบให้ปลดล็อคหน้าจอ กรุณาใช้วิธีปลดล็อคที่ตั้งค่าไว้ในอุปกรณ์ไม่ใช่รหัสผ่านของ LINE เช่น Passcode, รหัส PIN หรือข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือหรือใบหน้า) เป็นต้น
3. กรอกอีเมลแอดเดรสใหม่ > เลือกที่ "ต่อไป"
4. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับลงไป หรือเลือกที่ลิงก์ 

 

กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส เลือกที่นี่

 

หมายเหตุ:
* หากที่ลงทะเบียนไม่ได้ เป็นไปได้ว่าอาจมีช่องว่าง (Space) ในรหัสผ่านที่คุณกรอก
* กรณีที่ตั้งค่าล็อคหน้าจอรูปแบบต่างๆ เอาไว้บนอุปกรณ์ เช่น แพทเทิร์นหรือ Passcode คุณต้องปลดล็อคด้วยวิธีดังกล่าวในขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรส

 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบและเปลี่ยนรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ toggle
ระบบไม่อนุญาตให้ตรวจสอบรหัสผ่าน กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ขอแนะนำให้จดรหัสผ่านที่เปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ลืม

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "รหัสผ่าน"
* หากระบบให้ปลดล็อคหน้าจอ กรุณาใช้วิธีปลดล็อคที่ตั้งค่าไว้ในอุปกรณ์ไม่ใช่รหัสผ่านของ LINE เช่น Passcode, รหัส PIN หรือข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือหรือใบหน้า) เป็นต้น
3. กรอกรหัสผ่านใหม่แล้วเลือก "ใช้รหัสผ่านนี้"

ไปที่หน้าบัญชี

หากอุปกรณ์เครื่องเดิมไม่สามารถใช้งานได้ขณะดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชี กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หมายเลขโทรศัพท์/Facebook

การเชื่อมต่อ Facebook

วิธีการเชื่อมต่อข้อมูลบัญชี Facebook กับ LINE toggle

ขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลกับบัญชี Facebook

1. เลือกแท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"

2. เลือกที่ "เชื่อมต่อ" ที่อยู่ด้านข้าง Facebook

 

ไปที่หน้าเชื่อมต่อข้อมูลกับ Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

วิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

* หากต้องการเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่นเลือก ที่นี่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "หมายเลขโทรศัพท์"
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > เลือกที่ "ต่อไป"
  * ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี จึงจะสามารถดำเนินการต่อในหน้าถัดไปได้
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ

ไปที่หน้าบัญชี

หมายเหตุ:
* ระบบของ LINE อนุญาตให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ได้ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลขเท่านั้น
* โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE อื่น อาจทำให้บัญชีที่ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวอยู่แล้วใช้งานไม่ได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่น toggle
คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE เป็นหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน โดยตรวจสอบวิธีดำเนินการจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง
  - วิธีลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
  - วิธีตั้งรหัสผ่าน

2. สำรองประวัติการแชท
  - วิธีสำรองประวัติการแชท

3. ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE
4. ติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง
5. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ" > "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์"
6. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน > เลือกที่ ""
  * ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี จึงจะสามารถดำเนินการต่อในหน้าถัดไปได้
7. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
  * หากมีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่ LINE (ชื่อบัญชี)" ปรากฏขึ้นหลังกรอกรหัสยืนยัน ให้เลือกที่ "ไม่ใช่บัญชีของฉัน"
8. เลือกที่ "โอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้ว" ในหน้าจอ "คุณมีบัญชีแล้วหรือไม่"
9. เลือกวิธีล็อกอิน > กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เคยลงทะเบียนไว้ใน LINE > เลือกที่ ""
10. กรอกรหัสผ่าน > เลือกที่ ""
11. ตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏขึ้นมา > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
12. เลือกหัวข้อต่างๆ ตามต้องการ
  * บางประเทศอาจมีขั้นตอนตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โปรไฟล์

LINE Avatar

วิธีบล็อคและซ่อน Avatar ของเพื่อน toggle
คุณสามารถบล็อคและซ่อน Avatar ของเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "Avatar ของเพื่อน"
3. แตะค้างที่ Avatar ที่ต้องการบล็อคหรือซ่อนที่แสดงใน "Avatar ของเพื่อน"
4. เลือกที่ "บล็อค" หรือ "ซ่อน"

การบล็อค
Avatar ของคุณจะไม่แสดงในหน้าจอ Avatar ของเพื่อน
และ Avatar ของเพื่อนก็จะไม่แสดงในหน้าจอ Avatar ของคุณเช่นกัน
* การบล็อค Avatar เป็นคนละฟังก์ชันกับการบล็อค "เพื่อน" ใน LINE ซึ่งระบบจะไม่บล็อค "เพื่อน" ใน LINE แม้คุณบล็อค Avatar ของผู้ใช้ดังกล่าว

การซ่อน
Avatar ของเพื่อน จะไม่แสดงในหน้าจอ Avatar ของคุณ
แตกต่างจากการบล็อคตรงที่ Avatar ของคุณจะยังคงแสดงอยู่ในหน้าจอ Avatar ของเพื่อน

ขั้นตอนการปลดบล็อคหรือเลิกซ่อน
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนของหน้าจอ Avatar
2. เลือกที่ "Avatar ที่บล็อค" > "ปลดบล็อค" หรือ "Avatar ที่ซ่อน" > "เลิกซ่อน"

หากต้องการให้เพื่อนส่งคำขอก่อนใช้ Avatar ของคุณ กรุณาปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพื่อนใช้ Avatar"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่ม Avatar ของเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่ม Avatar ของเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "Avatar ของเพื่อน"
3. เลือก Avatar ที่ต้องการเพิ่มจาก "Avatar ของเพื่อนที่แนะนำ"
4. เลือกที่ "ส่งคำขอ" > "ส่งคำขอ"
5. เปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพื่อนใช้ Avatar"
  * การตั้งค่านี้จะแสดงเฉพาะตอนใช้งานครั้งแรก

เมื่อเพื่อนอนุมัติคำขอใช้ Avatar ที่คุณส่ง คุณจะสามารถใช้ Avatar ของเพื่อนได้
สามารถตรวจสอบ Avatar ของเพื่อนที่เพิ่มเข้ามาได้ที่ "Avatar ของเพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"อนุญาตให้เพื่อนใช้ Avatar" คืออะไร toggle
"อนุญาตให้เพื่อนใช้ Avatar" คือฟังก์ชันที่ให้คุณตั้งค่าว่าเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนนำ Avatar ของคุณไปใช้หรือไม่

คุณสามารถเปิดหรือปิดการอนุญาตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนของหน้าจอ
3. ปิดหรือเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพื่อนใช้ Avatar"

กรณีเปิดการตั้งค่า :
เพื่อนสามารถใช้ Avatar หลักที่คุณตั้งค่าเอาไว้อยู่ในปัจจุบันได้

กรณีปิดการตั้งค่า :
Avatar ของคุณ จะแสดงใน "Avatar ของเพื่อนที่แนะนำ" ของเพื่อน
หากปิดการตั้งค่า เพื่อนจะไม่สามารถนำ Avatar ของคุณไปใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการให้เพื่อนใช้งาน Avatar ของคุณ จำเป็นต้องอนุมัติคำขอที่ส่งจากเพื่อน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนของหน้าจอ
3. เลือกที่ "คำขอใช้ Avatar"
4. เลือกที่ "อนุญาต" ด้านขวาของเพื่อนที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้ Avatar ในรายการ "รออนุญาต" > "ตกลง"

ตรวจสอบวิธีเพิ่ม Avatar ของเพื่อนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่า LINE Avatar เป็นรูปโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถนำ Avatar มาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "ใช้เป็นรูปโปรไฟล์"
3. เลือกที่ "ต่อไป"
  * สามารถเปลี่ยนมุมของ Avatar ได้โดยเลื่อนแถบตรงกลางไปทางซ้ายขวา
  * สามารถถ่ายรูปโดยให้ใบหน้าของ Avatar เคลื่อนไหวตามใบหน้าของคุณเองได้โดยเลือกที่ไอคอน "ใบหน้า" ด้านซ้ายล่างแล้ววางใบหน้าของคุณลงในกรอบบนหน้าจอ
4. เลือกช่วงเวลาของแอนิเมชันที่ต้องการตั้งค่าเป็นรูปโปรไฟล์ (เฉพาะกรณีตั้งค่าเป็นวิดีโอเท่านั้น)
5. เลือกที่ "ต่อไป" > "เสร็จสิ้น"
  * หากไม่โพสต์ลงสตอรี่ของ LINE VOOM กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ในหน้าจอปรับแต่ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีถ่ายรูป Avatar ด้วยกล้อง AR toggle
เมื่อใช้งานกล้อง AR คุณจะสามารถถ่ายรูป Avatar โดยใช้สถานที่จริงเป็นพื้นหลังได้

คุณสามารถถ่ายรูป Avatar โดยใช้กล้อง AR ได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการถ่ายรูปโดยให้ Avatar ปรากฏบนหน้าจอถ่ายรูป
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "เปิดกล้อง AR"
3. หันกล้องไปบริเวณที่เป็นพื้นราบเพื่อให้ Avatar แสดง
4. เลื่อนปุ่มวงกลมเหนือปุ่มถ่ายรูปไปทางซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางหันของ Avatar
5. เลือกที่ไอคอน "ถ่ายรูป" หรือ "ถ่ายวิดีโอ" > เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป
6. แก้ไขตามต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" > ไอคอน "ดาวน์โหลด" หรือ "แชร์"

ขั้นตอนการถ่ายรูปโดยแทนใบหน้าตนเองด้วย Avatar
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "เปิดกล้อง AR"
3. เลือกที่ไอคอน "ใบหน้า" ด้านซ้ายล่าง
4. ขยับกล้องให้ใบหน้าของคุณแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมกลางหน้าจอ > เลือกที่ไอคอน "ถ่ายรูป" หรือ "ถ่ายวิดีโอ" > เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป
5. แก้ไขตามต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" > ไอคอน "ดาวน์โหลด" หรือ "แชร์"

สิ่งที่สามารถทำได้ในหน้าจอถ่ายรูป Avatar
- เปลี่ยน Avatar ที่จะถ่ายรูป : เลือกที่ "เลือก Avatar อื่น" ด้านบนหน้าจอ
* สามารถเลือก Avatar ของเพื่อนมาถ่ายรูปได้ ตรวจสอบวิธีเพิ่ม Avatar ของเพื่อนได้ ที่นี่
- เปลี่ยนท่าโพส : เลือกที่ไอคอนวงกลมด้านขวาล่างของหน้าจอ > เลือกท่าโพสที่ชอบ

หากต้องการถ่ายรูปด้วยโฟโต้สตูดิโอ (ฟังก์ชันถ่ายรูปกับเพื่อน, ถ่ายรูปบนพื้นหลังแบบต่างๆ) เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีถ่ายรูป Avatar ด้วยโฟโต้สตูดิโอ toggle
เมื่อใช้งานโฟโต้สตูดิโอ คุณจะสามารถถ่ายรูปกับ Avatar ของเพื่อน หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่ LINE มีให้ เช่น พื้นหลัง, สัตว์เลี้ยง, คาแรกเตอร์ LINE FRIENDS

ขั้นตอนการถ่ายรูป Avatar ด้วยโฟโต้สตูดิโอ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "โฟโต้สตูดิโอ"
3. เลือกท่าโพสที่ชอบ > เลือกที่ "ต่อไป"
4. แก้ไขตามต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" > ไอคอน "ดาวน์โหลด" หรือ "แชร์"

สิ่งที่สามารถทำได้ในหน้าจอถ่ายรูป Avatar
- เปลี่ยน Avatar : เลือกที่ "เลือก Avatar" ด้านบนหน้าจอ
* สามารถถ่ายรูปกับ Avatar ของเพื่อนได้โดยเลือกที่ "รูปกลุ่ม" ในหน้าจอเลือกท่าโพส ตรวจสอบวิธีเพิ่ม Avatar ของเพื่อนได้ ที่นี่
- เปลี่ยนพื้นหลัง : เลือกที่ไอคอนวงกลมด้านซ้ายของหน้าจอ
- เปลี่ยนทิศทางหัน Avatar : เลื่อนแถบด้านล่างหน้าจอไปทางซ้ายขวา
- เปลี่ยนตำแหน่ง Avatar : แตะค้างที่ Avatar แล้วเลื่อนนิ้ว
- เปลี่ยนขนาด Avatar : แตะ Avatar ด้วย 2 นิ้วคล้ายท่าหยิบแล้วกางนิ้วเข้าออก (pinch)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Avatar คืออะไร toggle
คือคาแรคเตอร์ที่สามารถใช้เป็นรูปแทนตัวภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้
คุณสามารถสร้าง Avatar ของตนเองและของเพื่อนได้

Avatar ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นรูปโปรไฟล์หรือรูปพื้นหลัง, แชร์ให้เพื่อน, ใช้งานกับฟังก์ชัน AR เพื่อให้ Avatar ปรากฏขึ้นบนหน้าจอถ่ายรูปหรือวิดีโอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่ Avatar ลงในรูปหรือวิดีโอได้อีกด้วย

ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Avatar ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งาน LINE Avatar toggle
คุณสามารถใช้ Avatar ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้าง Avatar 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "Avatar" > "สร้าง Avatar" > "ถ่ายรูปเซลฟี่"
  * สามารถเลือก Avatar ที่ถูกใจจากรายการที่ระบบมีให้ได้เช่นกัน หรือเลือกใช้ Avatar สัตว์น้อยน่ารักได้จากแท็บ "Avatar แฟนตาซี"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด" (เฉพาะเมื่อใช้งานครั้งแรก)
4. เลือกวิธีสร้าง Avatar ดังต่อไปนี้
  - ตรวจจับใบหน้า : วางใบหน้าในกรอบกลางหน้าจอเพื่อให้ระบบสร้าง Avatar ที่คล้ายกับใบหน้าของคุณ
  - คลังรูปภาพ : ให้ระบบสร้าง Avatar จากรูปภาพที่คุณเลือก

5. เปิดการตั้งค่า "ให้ข้อมูลรูปสำหรับ Avatar"
6. เลือกที่ "อนุญาต"
7. เลือก Avatar ที่ชอบจาก Avatar ที่ระบบสร้างขึ้น
8. เลือกที่ "เพิ่ม" หรือเลือกที่ "แก้ไข" > ปรับแต่ง Avatar เช่นใบหน้าหรือเสื้อผ้าตามต้องการ > "เสร็จสิ้น"
  * สามารถเพิ่ม Avatar จากหน้าจอหลังสร้าง Avatar (Avatar) ได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านบนของหน้าจอ > "Avatar ของคุณ" > "สร้าง Avatar"

ขั้นตอนการแก้ไข Avatar คุณสามารถแก้ไข Avatar ได้โดยเลือกที่ไอคอน "ใบหน้า", "เสื้อ", "ฉากหลัง", "ท่าโพส" บนหน้าจอ Avatar

ขั้นตอนการแชร์ Avatar 1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนของหน้าจอ Avatar
2. เลือกที่ ":" ที่ Avatar ที่ต้องการแชร์ > "แชร์"
3. เลือกปลายทางการแชร์

เพื่อนที่ได้รับการแชร์ Avatar สามารถเพิ่มเป็น Avatar ของตัวเองหรือแก้ไขได้
* Avatar ของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้เพื่อนแก้ไข Avatar ที่คุณแชร์ให้

ขั้นตอนการตั้งค่า Avatar หลัก 1. เลือกที่ Avatar ในหน้าจอ Avatar
2. สไลด์หน้าจอไปทางซ้ายขวาเพื่อเลือก Avatar
3. เลือกที่ "ใช้เป็น Avatar หลัก"

เพื่อนสามารถใช้ Avatar หลักที่คุณตั้งค่าเอาไว้ได้

ขั้นตอนการลบ Avatar 1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนของหน้าจอ Avatar
2. เลือกที่ ":" ที่ Avatar ที่ต้องการลบ > "ลบ"
3. เลือกที่ "ตกลง"

ตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่าอนุญาตให้ใช้งาน Avatar ได้ ที่นี่

ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีถ่ายรูปหรือวิดีโอ Avatar และนำไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ได้ ที่นี่

ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีใส่ Avatar ลงในรูปหรือวิดีโอได้ ที่นี่

ตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายรูปโดยใช้ Avatar ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและการตั้งค่าโปรไฟล์

การแต่งโปรไฟล์คืออะไร toggle
การแต่งโปรไฟล์ คือ ฟังก์ชันสำหรับตกแต่งหน้าโปรไฟล์ของตัวเองให้มีเอกลักษณ์ด้วยไอเทมต่างๆ 
* ไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ชิปประมวลผล Intel CPU (x86) เช่น ASUS ZenFone Series บางรุ่น
* หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPU ของอุปกรณ์ กรุณาสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

ไอเทมที่สามารถนำมาตกแต่งได้มีดังต่อไปนี้

ธีมโปรไฟล์
หลังเลือกธีมแล้วยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มรูปหน้าปกและไอเทมได้

สติกเกอร์
สามารถใส่อิโมจิหรือสติกเกอร์ที่มีอยู่ได้
* สติกเกอร์ที่ใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้
- สติกเกอร์ทางการของ LINE และ BT21
- ครีเอเตอร์สติกเกอร์
- สติกเกอร์เติมคำ
- สติกเกอร์ข้อความ
- สติกเกอร์เอฟเฟกต์

วิดเจ็ต
- ตัวนับวัน : สามารถแสดงจำนวนวันนับถอยหลังถึงอีเวนท์ หรือจำนวนวันนับจากมีอีเวนท์ได้
- กรอบรูป : สามารถใส่รูปภาพในกรอบแล้วนำไปตกแต่งได้
- โซเชียลมีเดีย : สามารถใส่ลิงก์บัญชีโซเชียลมีเดียนอกจาก LINE ได้

ข้อความ
สามารถใส่ข้อความที่ปรับแต่งสีและเอฟเฟกต์ต่างๆ ตามต้องการได้

Avatar
สามารถเลือก Avatar ของคุณมาใส่ได้
* ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งาน Avatar ได้ ที่นี่

เอฟเฟกต์
สามารถเลือกเอฟเฟกต์เพื่อปรับใช้กับภาพพื้นหลังทั้งหมด หรือวาดภาพลงไปได้

ตรวจสอบวิธีตกแต่งหน้าโปรไฟล์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตกแต่งโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถตกแต่งโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของคุณเองที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตกแต่ง"
3. เลือกไอเทมที่ต้องการนำไปตกแต่ง
4. เลือกที่ "บันทึก"

สามารถแก้ไขไอเทมได้โดยเลือกที่ไอเทม > ไอคอน "ดินสอ"
สามารถลบไอเทมที่นำมาตกแต่งได้โดยการเลือกที่ไอเทม > เครื่องหมาย "x" หรือเลือกที่ "ลบทั้งหมด" > "ลบ"

เมื่อตกแต่งโปรไฟล์แล้วระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้โดยอัตโนมัติ
หากไม่ต้องการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอการตกแต่ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนรูปหน้าปก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรูปหน้าปกเพื่อตกแต่งโปรไฟล์และสร้างเอกลักษณ์ให้ตนเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* บางอุปกรณ์อาจตั้งค่าได้เป็นภาพนิ่งเท่านั้น

1. เลือกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณเองด้านบนของ "หน้าหลัก"
2. เลือกที่รูปหน้าปก
3. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านบนหน้าจอ > เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง "เปิดกล้อง", "เลือกรูป & วิดีโอ", "แต่งโปรไฟล์"
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" หรือ "บันทึก"

* ฟังก์ชัน "แต่งโปรไฟล์" จะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ใช้ชิปประมวลผล Intel CPU (x86) เช่น ASUS ZenFone Series บางรุ่น (ตรวจสอบเกี่ยวกับการแต่งโปรไฟล์ได้ ที่นี่)
* กรุณาสอบถามเกี่ยวกับ CPU ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

กรณีใช้ภาพเคลื่อนไหว เมื่อครอบตัดขนาดภาพแล้ว กรุณาปรับแต่งช่วงเวลาของวิดีโอที่จะให้แสดงในหน้าจอถัดไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้โดยอัตโนมัติ
หากไม่ต้องการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอการปรับแต่ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดโปรไฟล์ของตนเอง toggle
คุณสามารถเปิดโปรไฟล์ของตนเองได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณเองที่ด้านบนของ "หน้าหลัก"
- เลือกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณเองด้านขวาบนของหน้า LINE VOOM > ไอคอนโปรไฟล์ด้านบนของหน้าจอ > ไอคอนโปรไฟล์ด้านบนของหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดไม่ให้โพสต์สตอรี่เมื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก toggle
เมื่อคุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้อัตโนมัติ

หากต้องการปิดการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอเปลี่ยนรูป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สถานะคืออะไร toggle
สถานะ คือพื้นที่สำหรับใช้แสดงความรู้สึก หรือแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวคุณเองให้กับผู้ใช้ LINE คนอื่นรับทราบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ "สถานะ" ของเพื่อนๆ จากรายการเพื่อนได้โดยตรง

ขั้นตอนการตั้งค่า
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "สถานะ"
3. กรอกสถานะที่ต้องการลงไป แล้วเลือกที่ "บันทึก"

ไปที่หน้าตั้งค่าสถานะ

เมื่อมีการตั้งค่าหรือแก้ไขสถานะ ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่โดยอัตโนมัติ

หากต้องการปิดการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าโปรไฟล์แสดงข้อมูลอะไรบ้าง toggle
หน้าโปรไฟล์แสดงข้อมูลต่อไปนี้

- รูปโปรไฟล์
- รูปหน้าปก (รวมถึงไอเทมแต่งโปรไฟล์)
- ชื่อ
- วันเกิด
  * หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวันเกิดหรือปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด" เอาไว้จะไม่แสดงให้ผู้อื่นเห็น
  * ตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่าวันเกิดได้ ที่นี่
- ข้อความสถานะบางส่วน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดโปรไฟล์ของเพื่อน toggle
คุณสามารถเปิดโปรไฟล์ของเพื่อนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ชื่อเพื่อนจากรายการเพื่อน
- เลือกที่ชื่อของเพื่อนที่แถบด้านบน หรือไอคอนของเพื่อนจากในห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าวันเกิด toggle
คุณสามารถตั้งค่าวันเกิดได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

หากตั้งค่าและเปิดการแสดงวันเกิด วันเกิดของคุณจะแสดงในหน้าโปรไฟล์ และเพื่อนจะสามารถตรวจสอบได้

เมื่อใกล้ถึงวันเกิดของคุณ เพื่อนจะเห็นบัญชีคุณในแท็บ "หน้าหลัก" > "รายชื่อเพื่อน" > "วันเกิดวันนี้" หรือ "วันเกิดเพื่อนในช่วงนี้" และสามารถส่งการ์ดวันเกิดและของขวัญให้คุณได้

ขั้นตอนการตั้งค่าวันเกิด
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "วันเกิด"
3. เลือกวันเกิด > เลือกที่ "ตกลง"

หมายเหตุ :
* ข้อมูลวันเกิดของคุณจะไม่แสดงที่ LINE ของบัญชีที่คุณติดตามหรือติดตามคุณบน LINE VOOM
* หากไม่ต้องการให้แสดงวันเกิดในหน้าโปรไฟล์ กรุณาปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE ID

LINE ID สามารถใช้ตัวอักษรอะไรได้บ้าง toggle
ตัวอักษรที่สามารถใช้เป็น LINE ID ได้ มีดังต่อไปนี้

- อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- เลขอารบิก
- เครื่องหมาย จุด (.), ขีดกลาง (-), ขีดล่าง (_)
* ไม่สามารถใช้อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ความแตกต่างของบัญชี LINE กับ LINE ID toggle
"บัญชี LINE" หมายรวมถึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันตัวตน LINE, ชื่อ, รูป, LINE ID, ฯลฯ  เมื่อลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด

"LINE ID" คือรหัสระบุตัวผู้ใช้บนบริการ LINE  ระบบจะไม่ตั้ง LINE ID เอาไว้ให้ตอนเริ่มต้นใช้งาน กรุณาตั้งค่าด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้ง LINE ID ได้ โดยเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
* ไม่สามารถเปลี่ยน LINE ID ที่ตั้งไว้แล้วได้

เมื่อตั้ง LINE ID แล้ว จะสามารถเพิ่มเพื่อนโดยแลกเปลี่ยน LINE ID แล้วนำไปค้นหาในแอปพลิเคชันได้แม้ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกัน

หากไม่ต้องการให้ผู้ใช้อื่นค้นหาคุณพบด้วย LINE ID เมื่อตั้งค่าแล้วกรุณาปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID" ในหน้า "โปรไฟล์"
* การเปิดเผย LINE ID บนอินเทอร์เน็ตโดยมีเจตนาเพื่อหาคู่, นัดหมายพบปะกับคนแปลกหน้า จัดเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้ง LINE ID toggle
คุณสามารถตั้ง LINE ID ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" > "LINE ID"
2. กรอก LINE ID ที่ต้องการใช้ > เลือกที่ "ตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่"
3. เมื่อมีข้อความว่า "คุณสามารถใช้ ID นี้ได้" แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ "บันทึก"

ไปที่หน้าตั้งค่า LINE ID

* ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบ LINE ID ที่ตั้งไว้แล้วได้
* ในขั้นตอนที่ 3 หากมีข้อความว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" แสดงขึ้นมา หมายความว่ามีผู้อื่นใช้งาน ID นั้นอยู่แล้ว กรุณาใช้ ID อื่นแทน

หากต้องการคัดลอก LINE ID เพื่อนำไปแชร์ กรุณาเลือกที่ "คัดลอก" ด้านขวาของ LINE ID
เมื่อคัดลอกแล้วจะสามารถนำไปวางที่อื่นได้โดยเลือกที่จุดที่ต้องการวาง เช่น ช่องพิมพ์ข้อความหรือโน้ต แล้วเลือกที่ "วาง"
* การเปิดเผย LINE ID บนอินเทอร์เน็ตโดยมีเจตนาเพื่อหาคู่, นัดหมายพบปะกับคนแปลกหน้า จัดเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยน LINE ID toggle
คุณไม่สามารถเปลี่ยน LINE ID ที่ตั้งไว้แล้วได้

หากต้องการเปลี่ยน LINE ID คุณต้องลบบัญชีแล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

* เมื่อลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมด เช่น สติกเกอร์ที่ซื้อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ประวัติการแชท, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน LINE จำเป็นต้องตั้ง LINE ID หรือไม่ toggle
คุณจะตั้ง LINE ID หรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ และสามารถใช้งาน LINE ได้ แม้ไม่ได้ตั้ง LINE ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบ LINE ID ของตนเอง toggle

คุณสามารถตรวจสอบ LINE ID ของตนเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. ตรวจสอบเนื้อหาในหัวข้อ "LINE ID"

ไปยังหน้าตรวจสอบ LINE ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ผู้อื่นค้นหาด้วย LINE ID toggle
คุณสามารถปิดไม่ให้ผู้ใช้อื่นค้นหาคุณพบด้วย LINE ID ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

ไปยังหน้าตั้งค่าอนุญาตให้ค้นหาด้วย ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้ง LINE ID ที่ต้องการใช้งานไม่ได้ toggle
หากตั้ง LINE ID แล้วมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" หรือค้นหา LINE ID ดังกล่าวในหน้าเพิ่มเพื่อนแล้วพบผู้ใช้อื่น หมายความว่ามีผู้อื่นใช้ LINE ID ดังกล่าวอยู่แล้ว

โปรดตั้ง LINE ID อื่นแทน เนื่องจาก LINE ไม่อนุญาตให้ใช้ LINE ID ซ้ำกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การลบบัญชี

เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของฉันหลายบัญชี toggle

หากคุณลงทะเบียน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ได้ลบบัญชีที่เคยใช้งานในอุปกรณ์เดิม จะทำให้บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นมาหลายบัญชี


กรณีที่อุปกรณ์เดิมใช้งานไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เพื่อนของคุณบล็อคบัญชีเดิมของคุณแทน

 

กรุณาตรวจสอบวิธีการบล็อคได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

 

ระบบและวิธีการบล็อคเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบบัญชี toggle
คุณสามารถลบบัญชี LINE ได้ ตามขั้นตอนด้านล่าง
*ระบบจะไม่ลบบัญชีให้ หากคุณดำเนินการเพียงลบหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

ข้อควรระวัง :
- เมื่อลบบัญชี LINE ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมด เช่น สติกเกอร์และเหรียญที่เคยซื้อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ประวัติการแชท, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ)
- ไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้อีกแม้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ก็ตาม
- เมื่อลบบัญชีแล้วจะไม่สามารถกู้คืนหรือโอนย้ายข้อมูลบัญชีเดิมกลับมาได้แม้ติดตั้งแอพลิเคชัน LINE อีกครั้ง
- กรณีที่สมัครใช้งาน Rabbit LINE Pay เอาไว้ ต้องยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ก่อนลบบัญชี LINE
  ตรวจสอบวิธียกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ได้ ที่นี่

ขั้นตอนการลบบัญชี LINE :
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "ลบบัญชี" ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ > "ต่อไป"
3. ตรวจสอบและยินยอมในข้อควรทราบแต่ละหัวข้อ จากนั้นเลือกที่ "ลบบัญชี" > "ลบ"

ไปที่หน้าลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้บัญชีที่ลบไปแล้วกลับมา toggle
ไม่สามารถกู้บัญชี LINE ที่ลบไปแล้วกลับคืนมาได้

เมื่อลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมด เช่น สติกเกอร์ที่ซื้อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ประวัติการแชท, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ)

ทั้งนี้ LINE ID ของบัญชีที่ลบไปแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สาเหตุที่ยังมีบัญชีอยู่แม้ลบแอปพลิเคชันไปแล้ว toggle
คุณไม่สามารถลบบัญชีได้โดยดำเนินการเพียงลบหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

หากต้องการลบบัญชี กรุณายืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์และหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบ หรือโอนย้ายข้อมูลบัญชีที่เคยใช้งานแล้วจึงดำเนินการลบบัญชี

- วิธีลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบบัญชีด้วยตนเองไม่ได้ toggle
หากคุณไม่สามารถลบบัญชีด้วยตนเองได้จากสาเหตุบางประการ เช่น ไม่สามารถล็อกอินได้ คุณยังสามารถลบบัญชีดังกล่าวผ่านระบบการทำงานของ LINE ได้

* โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดเมื่อคุณลบบัญชี เช่น สติกเกอร์ที่ซื้อ, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ) และจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

กรณีที่ยังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE ที่ต้องการลบได้
คุณสามารถลบบัญชีได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- สร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบ
- นำหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบไปลงทะเบียนในบัญชี LINE อื่น

ทั้งนี้ หากบัญชีที่คุณต้องการลบลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook คุณต้องลงทะเบียนทั้งหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook ในบัญชีใหม่ด้วยเช่นกัน

หากคุณไม่มีความประสงค์จะใช้งาน LINE ต่อ เมื่อดำเนินการข้างต้นแล้ว กรุณาลบบัญชีดังกล่าว
ตรวจสอบวิธีลบบัญชีได้ ที่นี่

กรณีที่ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE ที่ต้องการลบได้
คุณสามารถลบบัญชีด้วยตนเองได้หากครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานบัญชี LINE ที่ต้องการลบอยู่กับตัว
2. ยังไม่ได้ถอนการติดตั้ง LINE จากอุปกรณ์ในข้อ 1.
3. ไม่ได้ใช้งานบัญชี LINE ใหม่บนอุปกรณ์ในข้อ 1.
4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ในข้อ 1. ได้
  * หากยกเลิกสัญญาใช้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว กรุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi แทน

กรุณาเปิดแอปพลิเคชัน LINE ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วดำเนินการลบบัญชี
ตรวจสอบวิธีลบบัญชีได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP