LINE

Help

การล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรส

ไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ toggle
กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ กรุณาตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ
- กรอกอีเมลแอดเดรสถูกต้องหรือไม่
- กรอกอีเมลแอดเดรสไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนหรือไม่
- ได้ขอรับอีเมลการตั้งค่ารหัสผ่านซ้ำในระยะเวลาสั้นหรือไม่
* กรณีที่ขอรับอีเมลแอดเดรสซ้ำหลายครั้งในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้ไม่สามารถรับอีเมลได้ตามปกติ กรุณาลองดำเนินการอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปประมาณ 24 ชั่วโมง

- อีเมลดังกล่าวอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะหรือในโฟลเดอร์อื่นหรือไม่
- มีการตั้งค่าฟิลเตอร์เพื่อกรองอีเมลหรือไม่ (ตัวอย่างฟิลเตอร์ : ตั้งค่าไม่รับอีเมลที่เนื้อความมี URL อยู่, ไม่รับอีเมลที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์)
* กรณีที่ตั้งค่าฟิลเตอร์เอาไว้ กรุณาปลดการตั้งค่าชั่วคราวแล้วทดลองดำเนินการอีกครั้ง

- มีการตั้งค่าการรับอีเมลแบบระบุชื่อโดเมนหรือไม่
* กรณีที่มีการตั้งค่า กรุณาตั้งค่าอนุญาตให้รับอีเมลที่ส่งมาจาก line.me เพิ่มเติม

- อีเมลแอดเดรสไม่ตรงกับมาตรฐาน RFC หรือไม่

ตัวอย่างอีเมลแอดเดรสที่ไม่ผ่านมาตรฐาน RFC
- อีเมลแอดเดรสที่ใส่จุด (.) หน้าเครื่องหมาย @ เช่น abcd.@xxx.com
- อีเมลแอดเดรสที่ใส่จุด (.) ต่อเนื่องกัน เช่น ab..cd@xxx.com
- อีเมลแอดเดรสที่มีเครื่องหมายยัติภังค์อยู่หน้าสุด เช่น -abcd@xxx.com

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสแต่อีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนเอาไว้ใช้งานไม่ได้ toggle
หากอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนเอาไว้ใช้งานไม่ได้ และไม่ทราบรหัสผ่าน ท่านจะไม่สามารถล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสได้

ทว่า หากท่านใช้งานแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน ท่านสามารถล็อกอินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมรหัสผ่าน toggle
หากลืมรหัสผ่าน กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด LINE สำหรับ PC ขึ้นมา
2. คลิกที่ "กำหนดรหัสผ่านใหม่" ด้านล่างหน้าจอล็อกอิน
3. กรอกอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน แล้วคลิกที่ "ตกลง"

* กรณีไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ล็อกอินด้วยคิวอาร์โค้ดไม่ได้ toggle
กรณีที่ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ด้วยคิวอาร์โค้ดไม่ได้ กรุณาทดลองดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่าง

- อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน


ทั้งนี้ กรณีที่คิวอาร์โค้ดไม่ปรากฏขึ้นมาตามปกติ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการใช้งานของ PC จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC แบบอัตโนมัติ toggle
คุณสามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ Windows หรือ LINE สำหรับ Mac โดยอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านทุกครั้ง
* เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดล็อกอินจาก PC ของตนเอง

กรุณาทำเครื่องหมายถูกที่ "เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ" ในหน้าจอล็อกอิน หรือตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC
2. คลิกที่ไอคอน "รูปเกียร์" > "การตั้งค่า"
3. คลิกที่แถบ "ค่าเบื้องต้น" > ในหัวข้อ "การตั้งค่าเข้าสู่ระบบ" ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ "เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรส toggle
การล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสเพื่อเข้าใช้ LINE สำหรับ PC จำเป็นต้องลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ใน LINE ล่วงหน้าจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติม ที่นี่

ทั้งนี้ หลังจากที่ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเรียบร้อยแล้ว กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
* กรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม LINE สำหรับ PC กรุณาดาวน์โหลดจาก ที่นี่

1. เปิด LINE สำหรับ PC ขึ้นมา
2. คลิกที่แท็บ "ใช้อีเมล"
3. กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว > คลิก "เข้าสู่ระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส toggle
ขั้นตอนการดำเนินการจะแตกต่างกันตามประเภทอุปกรณ์ที่คุณลงทะเบียน LINE
 
กรณีที่ใช้งานบัญชีที่ลงทะเบียนจาก LINE สำหรับ PC
คุณสามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เปิด LINE สำหรับ PC ขึ้นมา
2. ล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์
3. คลิกที่ไอคอน "..." > "ตั้งค่า"
* LINE สำหรับ Chrome ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูป " " ที่อยู่ด้านบนหน้าจอด้านข้างไอคอน LINE
4. คลิกที่แถบ "ตั้งค่าเบื้องต้น" > "ลงทะเบียนอีเมล"
5. กรอกอีเมลแอดเดรสที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกที่ "ต่อไป"
6. กรอกรหัสยืนยันที่ส่งเข้าอีเมลแอดเดรส แล้วคลิกที่ "ต่อไป"
 
ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสได้เช่นกัน

กรณีที่โอนย้ายบัญชีที่ลงทะเบียนด้วย LINE สำหรับ PC ไปบนสมาร์ทโฟน กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง
 
กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE บนสมาร์ทโฟน
คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสจาก LINE สำหรับ PC ได้ กรุณาลงทะเบียนจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน toggle
ขั้นตอนการดำเนินการจะแตกต่างกันตามประเภทอุปกรณ์ที่คุณลงทะเบียน LINE
 
กรณีที่ใช้งานบัญชีที่ลงทะเบียนจาก LINE สำหรับ PC
คุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เปิด LINE สำหรับ PC ขึ้นมา
2. ล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์
3. คลิกที่ไอคอน "..." > "ตั้งค่า"
* LINE สำหรับ Chrome ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูป " " ที่อยู่ด้านบนหน้าจอด้านข้างไอคอน LINE
4. คลิกที่แถบ "ตั้งค่าเบื้องต้น" > จากนั้นตรวจสอบที่อีเมลแอดเดรสที่แสดงในหัวข้อ "อีเมล"
ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสได้เช่นกัน
 
กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE บนสมาร์ทโฟน
หากล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ได้ โปรดตรวจสอบอีเมลแอดเดรสจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP