LINE

วิธีการใช้งานธีม

วิธีส่งธีมเป็นของขวัญ toggle
คุณสามารถส่งธีมเป็นของขวัญให้เพื่อนได้ หากธีมดังกล่าวมีปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" อยู่ในหน้าการซื้อ

กรุณาตรวจสอบวิธีส่งธีมเป็นของขวัญตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "ธีม"
2. เลือกธีมที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > เลือกที่ "ต่อไป"
5. เลือกที่ "ซื้อของขวัญ"
6. เลือกที่ "ตกลง"

ไปที่ร้านธีม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบธีมที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบธีมของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม toggle
วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดธีม toggle
ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP