LINE

วิธีการใช้งานธีม

วิธีการส่งธีมเป็นของขวัญ toggle
คุณสามารถส่งธีมเป็นของขวัญให้เพื่อนได้โดยเลือกที่ปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "Wallet" > แล้วเลือก "ร้านธีม"
2. เลือกธีมที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > "ตกลง"
5. เลือกรูปแบบของตัวละครที่ใช้แจ้งการส่งของขวัญ > เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ" หรือ "ซื้อของขวัญ"

ไปที่ร้านธีม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบธีมที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบธีมของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม toggle
วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดธีม toggle
ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP