LINE

โน้ต/อัลบั้ม

วิธีลบอัลบั้ม/รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มหรือรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
ขั้นตอนการลบอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ลบอัลบั้ม" > "ลบ"
 
ขั้นตอนการลบรูปในอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ทางด้านขวาบน > เลือกที่ "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการลบ แล้วเลือกที่ไอคอนถังขยะด้านซ้ายล่าง > เลือกที่ "ลบ"

หมายเหตุ :
* คุณสามารถเลือกรูปทั้งหมดได้โดยเลือกที่ "เลือกทั้งหมด"
* หากลบอัลบั้มหรือรูปภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม > "เพิ่มรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่มในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป" > "เพิ่ม"
 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพที่รับส่งในห้องแชทเข้าอัลบั้มได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ > แล้วเลือกที่ "อัลบั้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างโน้ต toggle
คุณสามารถสร้างโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
3. กรอกข้อความที่ต้องการโน้ตลงไป > แล้วเลือกที่ "โพสต์" ด้านขวาบน

ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถแนบลงในโน้ตได้ ได้แก่ สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ URL, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
- สามารถแนบรูปภาพ/วิดีโอไม่เกิน 20 ไฟล์ และสติกเกอร์ไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 โพสต์
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง สามารถแนบได้ 1 ข้อมูลต่อ 1 โพสต์
- สติกเกอร์แบบมีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน สามารถแนบได้ 1 ภาพเท่านั้นและไม่สามารถโพสต์ร่วมกับสติกเกอร์แบบภาพนิ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต toggle
คุณสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ด้านขวาบนของโน้ตที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
2. เลือกที่ "แก้ไขโพสต์" หรือ "ลบ" > "ลบ"

* สามารถแก้ไขและลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างอัลบั้ม toggle
คุณสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกไอคอน " + " ด้านขวาล่าง
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึกในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป"
4. กรอกชื่ออัลบั้มแล้วเลือกที่ "สร้างอัลบั้ม"
 
หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* กรณีไม่กรอกชื่ออัลบั้ม ระบบจะตั้งชื่อเป็นวันที่ที่สร้างอัลบั้มให้โดยอัตโนมัติ
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกรูปจากอัลบั้ม toggle
คุณสามารถบันทึกรูปทั้งหมดในอัลบั้มหรือเฉพาะรูปที่ต้องการได้

ขั้นตอนการบันทึกรูปทั้งอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมาย "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่ " : " ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดอัลบั้ม"

ขั้นตอนการบันทึกเฉพาะรูปที่เลือก
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ > เลือกที่ " : " ด้านขวาบน > "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึก > เลือกที่ "" ด้านขวาล่าง
* หากต้องการเลือกรูปทั้งหมด กรุณาเลือกที่ "เลือกทั้งหมด" ด้านบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนโน้ต toggle
ระบบจะแจ้งเตือนโน้ตผ่านการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) หรือการแจ้งเตือน (ไอคอนรูปกระดิ่ง) ใน "หน้าหลัก"

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกปิด "การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโน้ต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม toggle

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือ เลือกที่อัลบั้ม > ":" ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม"
4. กรอกชื่ออัลบั้ม > เลือกที่ "เปลี่ยนชื่อ"


หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เผลอลบอัลบั้ม toggle

หากอัลบั้มถูกลบออกไปแล้ว จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

เพื่อนภายในห้องแชทก็จะไม่สามารถดูอัลบั้มที่ลบไปแล้วได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถแชร์รูปในอัลบั้มไปยังเพื่อน, กลุ่ม, LINE VOOM, แอปพลิเคชันอื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถแชร์ได้พร้อมกันสูงสุด 20 รูป

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้ม > เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการแชร์ > เลือกที่ไอคอนแชร์ด้านล่าง
4. เลือกผู้ที่คุณต้องการแชร์ให้ จากนั้นเลือกที่ "แชร์" หรือเลือกปลายทางการแชร์เป็น "แชร์ที่ LINE VOOM" / "แชร์ไปยังแอปอื่น" / "บันทึกที่ Keep" / "แชร์ไปยังสตอรี่"

กรณีที่แชร์ให้เพื่อนหรือกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความแชทไปพร้อมกันได้ โดยกรอกข้อความในช่องพิมพ์ข้อความก่อนเลือกที่ "แชร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาภายในโน้ต toggle
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาภายในโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่เครื่องหมาย " " ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"
2. พิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนหน้าจอ

ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้มีดังต่อไปนี้
- ข้อความโน้ต
- ผู้สร้างโน้ต (ใส่เครื่องหมาย @ แล้วตามด้วยชื่อผู้ใช้ที่ต้องการค้นหา)
- แฮชแท็ก (ใส่เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ด)

ช่องค้นหาข้อมูลจะแสดงขึ้นมาเมื่อเลือกที่แท็บโน้ตเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อจำกัดในการโพสต์อัลบั้ม toggle
จำนวนอัลบั้มที่สามารถสร้างได้ในแต่ละห้องแชท : สูงสุด 100 อัลบั้ม
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ในแต่ละอัลบั้ม : สูงสุด 1000 รูป
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ใน 1 ครั้ง : สูงสุด 300 รูป

* กรณีที่บันทึกรูปภาพลงอัลบั้มโดยการแตะค้างที่รูปภาพในห้องแชท คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 20 รูปต่อการอัปโหลด 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP