LINE

ระบบและการตั้งค่า "การแสดงโพสต์/การแชร์โพสต์"

วิธีซ่อนโพสต์ toggle
คุณสามารถซ่อนโพสต์ของคุณจาก LINE VOOM หรือหน้าโปรไฟล์ได้โดยตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "ส่วนตัว" ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "สาธารณะ" หรือ "ชื่อของรายชื่อ" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
2. เลือกที่ "ส่วนตัว"
* ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหากหน้าจอแสดงคำว่า "ส่วนตัว" อยู่แล้ว

ตรวจสอบวิธีแชร์โพสต์ให้เพื่อนเห็นเพียงบางคนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใช้ที่ติดตามอยู่โพสต์ลง LINE VOOM toggle
หากมีโพสต์ใหม่ใน LINE VOOM ขณะที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน LINE อยู่ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์บนแท็บ "VOOM" เพื่อแจ้งให้ทราบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนและเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนใน "ติดตาม" บน LINE VOOM toggle

หน้า "ติดตาม" บน LINE VOOM จะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตามอยู่ (ตรวจสอบกรณียกเว้นได้ ที่นี่)

 

คุณสามารถซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ของผู้ใช้ที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "เลิกติดตาม (ชื่อบัญชี)" > "เลิกติดตาม" หรือ เลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของ (ชื่อบัญชี)" > "ซ่อน" > "ตกลง"

เมื่อซ่อนแล้ว ระบบจะลบโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ที่คุณซ่อนออกจาก "ติดตาม" และไม่แสดงโพสต์ใหม่ของผู้ใช้คนดังกล่าวอีก
ทั้งนี้ จะไม่มีการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่าคุณซ่อน

* หากต้องการซ่อนโพสต์เพียงบางโพสต์ ให้เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ > "ซ่อนโพสต์นี้" > "ตกลง"

กรณีที่ต้องการให้แสดงโพสต์ใหม่ของผู้ใช้ที่ซ่อนไว้อีกครั้ง กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณซ่อนโดยเลือกที่ "เลิกติดตาม (ชื่อบัญชี)"
1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การติดตาม"
3. เลือกที่แท็บ "กำลังติดตาม" > "ดูรายชื่อเพื่อน"
4. เลือกที่ "ติดตาม" ด้านขวาของผู้ใช้ที่ต้องการ

ขั้นตอนการเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณซ่อนโดยเลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของ (ชื่อบัญชี)"
1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM"
3. เลือกที่ "แสดง" ด้านขวาของผู้ใช้ที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามแสดงใน "ติดตาม" toggle
โดยปกติ แท็บ "ติดตาม" ของ LINE VOOM จะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตาม

ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้ที่คุณติดตามไม่เคยโพสต์เลย หรือไม่ได้โพสต์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะแสดงโพสต์ "แนะนำสำหรับคุณ" หรือ "บัญชีโปรโมท" ที่คุณไม่ได้ติดตาม

ตรวจสอบวิธีซ่อนการแนะนำบัญชีและโพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้อื่นจะเห็นโพสต์ LINE VOOM ของคุณหรือไม่ toggle
คุณสามารถกำหนดขอบข่ายการแชร์โพสต์ LINE VOOM ได้โดยเลือกจาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" ในขั้นตอนก่อนโพสต์

หากต้องการจำกัดขอบข่ายการแชร์โพสต์ กรุณาสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" แล้วเลือกผู้ใช้ที่ต้องการแชร์จากผู้ที่คุณติดตาม (กำลังติดตาม) และผู้ที่ติดตามคุณ (ผู้ติดตาม)
ตรวจสอบวิธีสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" ได้ ที่นี่

นอกจากนี้ สามารถตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว" ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนที่เคยดูไม่ได้ toggle
กรณีที่คุณดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนที่เคยดูก่อนหน้านี้ไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- คุณไม่ได้ "ติดตาม" เพื่อนคนดังกล่าว
- คุณเพิ่มเพื่อนคนดังกล่าวไว้ใน "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM"
- คุณเพิ่มเพื่อนคนดังกล่าวไว้ใน "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM"
- เพื่อนคนดังกล่าวเพิ่มคุณไว้ใน "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM"

หากคุณเพิ่มเพื่อนไว้ใน "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM" หรือ "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM" จะสามารถดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนคนดังกล่าวได้อีกครั้งโดยการเลือกที่ "แสดง" หรือ "ปลดบล็อค"

* หาก "ปลดบล็อค" เพื่อนคนดังกล่าวจะเห็นโพสต์ของคุณด้วยเช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์บน LINE VOOM ที่มีไอคอนรูปคนแสดงอยู่ด้านซ้ายล่างคืออะไร toggle
ไอคอนรูปคนที่แสดงอยู่ด้านซ้ายล่างของโพสต์บน LINE VOOM มีความหมายว่าโพสต์นั้นแสดงให้เฉพาะผู้ที่เห็นไอคอนดังกล่าวดูได้เท่านั้น

คุณสามารถกำหนดขอบข่ายการแชร์โพสต์บน LINE VOOM ได้จาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์เอาไว้ใน LINE VOOM ไปปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ toggle
หน้าโปรไฟล์จะแสดงโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นส่วนตัวหรือแสดงเฉพาะบางคนด้วย
แต่โพสต์เหล่านั้นจะแสดงเฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเองเท่านั้น

กรณีที่คุณโพสต์ LINE VOOM โดยตั้งค่าจำกัดขอบข่ายการแชร์ ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายจะไม่เห็นโพสต์ดังกล่าว
ส่วนโพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว" เอาไว้ จะแสดงให้คุณเห็นเพียงคนเดียว

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการแชร์เปิดหน้าโปรไฟล์ของคุณ จะเห็นเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็น toggle
เมื่อโพสต์ลง LINE VOOM หรือหน้าโปรไฟล์ คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็นได้โดยสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
2. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" / "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
3. เลือกที่ ">" ด้านขวาของ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "+สร้างรายชื่อ"
4. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มจาก "กำลังติดตาม" หรือ "ผู้ติดตาม" > "ต่อไป"
5. กรอกชื่อของรายชื่อ > เลือกที่ "บันทึก"

กรณีที่สร้างรายชื่อที่กำหนดเองไว้แล้ว กรุณาเลือกรายชื่อที่ต้องการแชร์ก่อนโพสต์

ตรวจสอบวิธีแก้ไขรายชื่อหลังโพสต์ได้ ที่นี่
ตรวจสอบวิธีซ่อนโพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าให้ LINE VOOM แสดงโพสต์ตามลำดับเวลา toggle
การแสดงโพสต์บน LINE VOOM สามารถตั้งค่าได้ระหว่างแสดงตามเวลาที่โพสต์หรือตามความนิยม

คุณสามารถตั้งค่าให้ LINE VOOM แสดงโพสต์ตามเวลาที่โพสต์ล่าสุดได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณไม่ได้ติดตามแสดงในผลการค้นหาด้วยแฮชแท็ก toggle

LINE VOOM แสดงโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้ผู้ใช้ทุกคนมองเห็น รวมถึงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณไม่ได้ติดตามอยู่ด้วย


ทั้งนี้ คุณสามารถแชร์โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้ผู้ติดตามของคุณได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ของ LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ของ LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาของ "แนะนำสำหรับคุณ" ที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนการแนะนำบัญชี"

หากต้องการยกเลิกการซ่อนการแนะนำบัญชี กรุณาเลือกที่ "ยกเลิก"

* เมื่อซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ระบบจะไม่แสดงเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง

ตรวจสอบวิธีซ่อนโพสต์ของเพื่อนที่คุณติดตามอยู่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนและรายงานปัญหาโฆษณาบน LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนหรือรายงานปัญหาโฆษณาที่แสดงอยู่บน LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโฆษณา
2. เลือกที่ "ซ่อนโฆษณานี้" หรือ "รายงานปัญหาโฆษณานี้"
3. เลือกเหตุผล > เลือกที่ "X" หรือ "ย้อนกลับ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากทราบเกี่ยวกับระบบการแชร์โพสต์ของ LINE VOOM toggle
เมื่อ LINE VOOM (ไทม์ไลน์เก่า) แสดงป๊อปอัพ "จากเพื่อนสู่การติดตาม" ขึ้นมา แล้วคุณเลือกผู้ที่ต้องการติดตามจากรายการเพื่อน (ตั้งค่าติดตามครั้งแรก) ระบบจะสร้างและจัดการรายการติดตามที่แยกกับรายชื่อเพื่อนบน LINE

ดังนั้น LINE VOOM จะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตามไม่ใช่โพสต์ของเพื่อนใน LINE และโพสต์ของคุณจะไปแสดงให้ผู้ติดตาม (ผู้ใช้ที่ติดตามคุณ) เห็น

ทั้งนี้ เมื่อคุณตั้งค่าการติดตามครั้งแรก ระบบจะสร้างรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติอยู่ใน "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > "รายชื่อที่กำหนดเอง" โดยจะจัดการรายชื่อดังกล่าวแยกเป็นคนละส่วนกับเพื่อนใน LINE (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบและการตั้งค่าการแชร์โพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์โพสต์ LINE VOOM ให้เพื่อนใน LINE toggle
ไทม์ไลน์เก่ามีฟังก์ชันแชร์เฉพาะ "เพื่อน" ใน LINE เท่านั้น แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น LINE VOOM ระบบจะแสดงป๊อปอัพ "จากเพื่อนสู่การติดตาม" โดยคุณต้องเลือกผู้ใช้ที่ต้องการติดตามจากรายการเพื่อน (ตั้งค่าติดตามครั้งแรก) และจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแชร์เฉพาะ "เพื่อน" ได้อีก

อย่างไรก็ตาม หากต้องการตั้งค่าให้แชร์โพสต์เฉพาะเพื่อนใน LINE คุณสามารถเลือกใช้รายชื่อ "เพื่อน LINE" ที่ระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติตอนตั้งค่าติดตามครั้งแรกได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
2. เลือกที่ "สาธารณะ", "ชื่อของรายชื่อ", "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
3. เลือกที่ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "เพื่อน LINE"
4. เลือกที่ "x" ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ

ทั้งนี้ ระบบจะไม่อัปเดตรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติหลังสร้าง
หากไม่ต้องการแชร์โพสต์ให้ "เพื่อน LINE" ทุกคน กรุณาลบเพื่อนที่ไม่ต้องการแชร์ออกจากรายชื่อ โดยเลือกที่ "-" > "ลบ"

หากต้องการแชร์โพสต์ให้เพื่อนใน LINE ที่เพิ่มหลังตั้งค่าติดตามครั้งแรก กรุณาติดตามเพื่อนคนดังกล่าวบน LINE VOOM แล้วเพิ่มเข้าในรายชื่อ "เพื่อน LINE" ด้วยตนเอง (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

กรณีที่คุณบล็อคเพื่อนบน LINE หลังตั้งค่าติดตามครั้งแรกบน LINE VOOM ระบบจะไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติ
หากไม่ต้องการแชร์โพสต์ให้บุคคลดังกล่าว คุณต้องบล็อคบุคคลดังกล่าวบน LINE VOOM ด้วย

ตรวจสอบวิธีบล็อคผู้ใช้บน LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนใน LINE เข้าในรายชื่อที่กำหนดเองบน LINE VOOM toggle
คุณจะสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE เข้าในรายชื่อที่กำหนดเองบน LINE VOOM ได้ ต่อเมื่อคุณหรือเพื่อนคนดังกล่าวติดตามกันบน LINE VOOM

หากต้องการเพิ่มเพื่อนใน LINE ที่ยังไม่ได้ติดตามกันบน LINE VOOM เข้าในรายชื่อ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ติดตามเพื่อนใน LINE คนดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนการติดตามจากรายการเพื่อนหรือห้องแชท :
1) เลือกผู้ใช้จากรายการเพื่อนหรือห้องแชท
2) เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" ด้านล่างหน้าจอ
3) เลือกที่ "ติดตาม" ด้านบนหน้าจอ

ขั้นตอนการติดตามจาก LINE VOOM :
1) เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2) เลือกที่ "การติดตาม" > "ดูรายชื่อเพื่อน"
3) เลือกที่ "ติดตาม" ด้านขวาของเพื่อน

2. เพิ่มเข้าในรายชื่อที่กำหนดเอง ตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ กรณีที่อีกฝ่ายปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม" บน LINE VOOM เอาไว้ คุณจะไม่สามารถติดตามได้

ตรวจสอบวิธีตั้งค่าการติดตามของ LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขรายชื่อที่กำหนดเอง toggle
คุณสามารถแก้ไขรายชื่อที่กำหนดเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" / "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
2. เลือกที่ ">" ด้านขวาของ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > ">" ด้านขวาของรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
  - สามารถลบผู้ใช้ออกจากรายชื่อได้ โดยเลือกที่ "-" ด้านซ้ายของผู้ใช้ที่ต้องการลบ > "ลบ"
  - สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าในรายชื่อได้ โดยเลือกที่ "+ เพิ่มผู้ใช้" > เลือกผู้ใช้จากรายการในแท็บ "กำลังติดตาม" และ "ผู้ติดตาม" > เลือกที่ "ต่อไป"
3. เลือกที่ "บันทึก"

ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแชร์เฉพาะเพื่อนใน LINE ของไทม์ไลน์เก่าบน LINE VOOM ได้
แต่คุณสามารถตั้งค่าให้แชร์โพสต์เฉพาะเพื่อนใน LINE ได้โดยเลือกใช้รายชื่อ "เพื่อน LINE"
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากคุณโพสต์โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" ผู้ใช้ที่คุณบล็อคบน LINE VOOM จะยังสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้ในกรณีด้านล่าง
- ดู LINE VOOM ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ล็อกอิน
- ล็อกอิน LINE VOOM ด้วยบัญชี LINE อื่นที่คุณไม่ได้บล็อคเอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนโพสต์ที่แสดงในหน้า "แนะนำ" ของ LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนโพสต์ที่แสดงในหน้า "แนะนำ" ของ LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาของโพสต์แนะนำที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ไม่สนใจ" > "ซ่อน"
  * ตัวเลือก "ซ่อน" จะแสดงตอนดำเนินการเป็นครั้งแรกเท่านั้น

ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีซ่อนบัญชี "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP