LINE

บัตรเครดิต

ลงทะเบียนบัตรเครดิตไม่สำเร็จ toggle
หากคุณกรอกข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้วแต่ไม่สามารถลงทะเบียนบัตรเครดิตได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเครดิตใบดังกล่าวดังต่อไปนี้
* กรณีไม่สามารถลงทะเบียนบัตรเครดิต Visa LINE Pay ได้กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

1. สามารถใช้ชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
2. สามารถใช้ในต่างประเทศได้หรือไม่
3. ไม่ใช่บัตรเครดิตสำหรับนิติบุคคลใช่หรือไม่
* บัตรเครดิตสำหรับนิติบุคคลสามารถใช้ลงทะเบียนได้ แต่อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของร้านค้า หรือการทำธุรกรรมออนไลน์

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตที่คุณใช้งานโดยตรง

ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้แล้ว (เช่น วันหมดอายุ) ต้องลบข้อมูลเก่าก่อนจึงดำเนินการได้ เมื่อลบข้อมูลแล้วกรุณาลงทะเบียนอีกครั้ง

ขั้นตอนการลบบัตรเครดิต
1. เปิดหน้าเมนูหลักของ LINE Pay > เลือกที่ "ตั้งค่า" > "บัตรเครดิต"
2. เลือกที่ "x" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

กรณีมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีการลงทะเบียนเกินจำนวนครั้งที่กำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับ SMS แจ้งว่ามีการชำระเงินเมื่อลงทะเบียนบัตรเครดิต toggle
ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งที่ระบบจะใช้ตรวจสอบเมื่อมีการลงทะเบียนบัตรเครดิตว่าบัตรดังกล่าวสามารถชำระเงินได้ตามปกติหรือไม่ โปรดวางใจได้ว่าจะไม่มีการจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณแต่อย่างใด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัตรประเภทใดบ้างที่ลงทะเบียนแล้วอาจใช้ชำระเงินไม่ได้ toggle
บัตรเครดิต/เดบิตที่ลงทะเบียนใน Rabbit LINE Pay ได้ มี 3 ชนิด คือ VISA, MasterCard, JCB
* บัตรอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณีขึ้นอยู่กับประเภทบัตร ประเทศที่ออกบัตร และร้านค้าที่ร่วมบริการ

คุณสามารถตรวจสอบจากหน้าจอการชำระเงินได้ว่าบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้หรือไม่.

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลงทะเบียนบัตรได้สูงสุดกี่ใบ toggle
ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนบัตรได้สูงสุด 4 ใบในแต่ละบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ใน Rabbit LINE Pay หาย toggle
หากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเอาไว้ใน Rabbit LINE Pay สูญหาย กรุณาติดต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่คุณใช้งาน

เมื่อบริษัทบัตรเครดิตดำเนินการระงับบัตรของคุณเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินใน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวก็จะถูกระงับด้วย
* กรณีที่มีการลงทะเบียนบัตรเครดิตไว้หลายใบ คุณสามารถใช้บัตรเครดิตใบอื่นได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กรณีที่หาบัตรเครดิตที่หายพบ กรุณาสอบถามกับบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตว่ายังสามารถใช้บัตรเครดิตใบเดิมได้หรือไม่ กรณีที่ยังสามารถใช้งานบัตรเครดิตดังกล่าวได้ กรุณาลงทะเบียนบัตรในบัญชี Rabbit LINE Pay เพื่อใช้งานอีกครั้ง

กรณีที่ทำบัตรเครดิตใหม่ กรุณาลงทะเบียนบัตรเครดิตใบใหม่ในบัญชี Rabbit LINE Pay เพื่อใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของบัตรที่ลงทะเบียนไว้ได้หรือไม่ toggle
ระบบจะส่งรายละเอียดการชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay ไปให้คุณทางข้อความแชทผ่านบัญชีทางการของ Rabbit LINE Pay

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" จากหน้าเมนูของ Rabbit LINE Pay > "ประวัติการซื้อด้วยบัตรเครดิต"
* กรณีที่ชำระเงินโดยไม่ลงทะเบียน Rabbit LINE Pay คุณจะสามารถตรวจสอบประวัติได้ทางข้อความแชทที่ได้รับจากบัญชีทางการของ Rabbit LINE Pay เท่านั้น

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ เช่น แก้ไขข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ได้จากในเมนู "ตั้งค่า"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการชำระเงินผ่านบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับ Rabbit LINE Pay toggle
เมื่อเลือกสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วมบริการ เช่น LINE STORE แล้ว กรุณาเลือก "Rabbit LINE Pay" ในขั้นตอนเลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นให้เลือกบัตรที่จะใช้ชำระเงินจากหน้าจอชำระเงินของ Rabbit LINE Pay บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หมายเหตุ :
* จำเป็นต้องใช้งานบนสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไว้
* กรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านของ Rabbit LINE Pay จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่าน Rabbit LINE Pay หลังจากเลือกวิธีการชำระเงิน
* ร้านค้าที่สามารถชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ปัจจุบันเรากำลังเพิ่มจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมบริการกับ Rabbit LINE Pay ให้มากขึ้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้หมดอายุการใช้งาน toggle
หากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนไว้กับ Rabbit LINE Pay หมดอายุการใช้งาน เมื่อนำบัตรดังกล่าวมาใช้ในการชำระเงิน ระบบจะแจ้งเตือนว่า "ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากบัตรหมดอายุ" และจะไม่สามารถใช้ชำระเงินได้

กรณีที่บัตรหมดอายุใช้งาน กรุณาแจ้งไปยังบริษัทผู้ออกบัตรที่คุณใช้บริการเพื่อขอออกบัตรใหม่แทน
 
หลังจากที่คุณได้บัตรใหม่มาแล้ว กรุณาเลือกที่ "ตั้งค่า" ในเมนูหลักของ Rabbit LINE Pay เพื่อลงทะเบียนบัตรดังกล่าวสำหรับการใช้งานอีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้ระบบจะไม่ลบบัตรเดิมที่หมดอายุให้คุณโดยอัตโนมัติ กรุณาลบข้อมูลของบัตรเดิมที่ลงทะเบียนไว้ด้วยตนเอง อีกครั้ง

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการลบบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับ Rabbit LINE Pay ตามประเทศหรือท้องถิ่นที่ใช้งานได้จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลงทะเบียนหรือลบบัตรเครดิต/เดบิต toggle
คุณสามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือลบข้อมูลบัตรเครดิตได้โดยไปที่หน้าเมนูของ Rabbit LINE Pay > แล้วเลือกที่ "เพิ่มบัตรเครดิต" หรือ "ตั้งค่า" > "บัตรเครดิต"

การลงทะเบียนบัตร
กรอกหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัส CVC หลังบัตร เพื่อลงทะเบียนบัตรเครดิต คุณสามารถลงทะเบียนบัตรเครดิตได้หลายใบ และเลือกบัตรเครดิตที่ใช้เป็นประจำให้เป็นบัตรหลักได้

หมายเหตุ :
* บัตรเดบิตของ VISA, MasterCard, JCB สามารถลงทะเบียนใช้งานได้เช่นกัน
* อาจใช้บัตรบางชนิดชำระเงินไม่ได้ขึ้นกับร้านค้าที่ร่วมรายการและประเทศที่ใช้

การลบบัตร
เลือกที่ "ตั้งค่า" จากหน้าเมนูของ Rabbit LINE Pay > "บัตรเครดิต" จากนั้นเลือกบัตรที่ต้องการลบ
* ประวัติการชำระเงินของบัตรจะไม่ถูกลบ แม้ว่าบัตรดังกล่าวจะถูกลบออกไปจากเมนู "ตั้งค่า" แล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การยืนยันบัตรใน LINE Pay คืออะไร toggle
การยืนยันบัตรใน LINE Pay เชื่อมโยงกับบริการยืนยันตัวตน 3-D Secure ของบริษัทผู้ให้บริการบัตร เพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานบัตรเครดิตอย่างไม่ถูกต้อง (เช่น การแอบอ้างใช้งานบัตรของบุคคลอื่น)
จึงทำให้สามารถดำเนินการชำระเงินได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บัตรที่ดำเนินการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกลงทะเบียนไว้ใน LINE Pay และสามารถใช้ชำระเงินได้โดยกรอกรหัสผ่านของ LINE Pay เพียงอย่างเดียว
* สำหรับผู้ที่ใช้งาน LINE Pay ที่ประเทศไต้หวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เมื่อคุณใช้บริการยืนยันบัตรใน LINE Pay ระบบจะตรวจสอบผ่านเครือข่ายรักษาความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ให้บริการบัตรที่คุณนำมาลงทะเบียนมีระบบ 3-D Secure รองรับหรือไม่ แล้วจึงดำเนินการยืนยันบัตร
แม้ไม่เคยลงทะเบียนในระบบรักษาความปลอดภัย 3-D Secure มาก่อน หากบริษัทผู้ให้บริการบัตรใบดังกล่าวมีระบบรองรับ ก็จะสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE Pay ได้ทันที

ชื่อของบริการ 3-D Secure อาจแตกต่างกันออกไปตามบริษัทผู้ให้บริการบัตร
ทั้งนี้ บัตรที่ออกโดยบริษัทที่ไม่มีระบบ 3-D Secure จะไม่สามารถลงทะเบียนใน LINE Pay ได้

ในขั้นตอนการลงทะเบียนบัตร ระบบจะตรวจสอบสถานะการใช้งานของบัตรโดยตัดชำระเงินเป็นจำนวนน้อยที่สุดตามข้อจำกัดของบัตร
จากนั้นจึงยกเลิกเลิกรายการเรียกเก็บและคืนเงินจำนวนดังกล่าวโดยทันที

กรณีที่ยืนยันบัตรไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตรวจสอบบัตรเครดิต/เดบิตของ Rabbit LINE Pay (SMS:OTP) toggle
การตรวจสอบบัตรเครดิตหรือเดบิตของ Rabbit LINE Pay ด้วยวิธีการ 3-D Secure ของธนาคารผู้ออกบัตรนั้น ดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้งานบัตรเครดิต/เดบิตโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณจะสามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตเข้าสู่บัญชี Rabbit LINE Pay ได้ เมื่อบัตรของคุณผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วย 3-D Secure แล้ว โดยหลังจากเพิ่มบัตรสำเร็จแล้ว คุณเพียงแค่ระบุรหัสผ่านบัญชี Rabbit LINE Pay ของคุณในขั้นตอนการชำระเงินเท่านั้น
หากระบบของธนาคารผู้ออกบัตรไม่รองรับ 3-D Secure คุณจะไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณได้ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือเดบิต ระบบจะหักเงินจำนวนหนึ่งเพื่อทดสอบว่าบัตรดังกล่าวสามารถใช้งานได้และจะทำการยกเลิกรายการดังกล่าวทันที ภายหลังจากการหักเงินทดสอบเสร็จสิ้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP