LINE

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่มีการแจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ toggle
กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

- วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์

กรณีที่ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE toggle
หากพบปัญหาใน LINE กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root อยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการแสดงรูปภาพ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ลบแคชไฟล์, แอปพลิเคชัน, ข้อมูลที่ไม่ใช้งาน ออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกตามวิธีการใน หน้าช่วยเหลือนี้
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "แชท" > "ลบข้อมูล"
3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "ข้อมูลแคช" จากนั้นเลือกที่ "ลบข้อมูลที่เลือก"
4. เลือกที่ "ลบข้อมูล"

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP